fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Χλωρίνες στη θάλασσα της Αγίας Νάπας

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.405, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με καταγγελίες των επαγγελματιών ψαράδων, ο βυθός των κυπριακών θαλασσών, ιδιαίτερα αυτός της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, νεκρώνει επικίνδυνα εξαιτίας και των μεγάλων ποσοτήτων χλωρίνης που αποβάλλονται στη θάλασσα. Η χλωρίνη προέρχεται από τις πισίνες των ξενοδοχείων και τα ιχθυοτροφεία της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύουν οι καταγγελίες των επαγγελματιών ψαράδων για νέκρωση του βυθού της θάλασσας, εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων χλωρίνης που προέρχονται από τα ξενοδοχεία και τα ιχθυοτροφεία, αν ασκείται έλεγχος, έτσι ώστε οι μονάδες αυτές να μην απορρίπτουν τα λύματά τους στη θάλασσα, και ποιο είναι το πρόστιμο που επιβάλλεται, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράνομη απόρριψη λυμάτων στη θάλασσα.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 11 Μαΐου 2012 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλή Αλετράρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.405, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφέρομαι στην Ερώτηση του Βουλευτή περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.01.405 και ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2012, η οποία διαβιβάστηκε με επιστολή του Γενικού Διευθυντή σας Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 6 Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με καταγγελία των επαγγελματιών ψαράδων για “νέκρωση” των κυπριακών θαλασσών, ιδιαίτερα στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου, εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων χλωρίνης που αποβάλλονται στη θάλασσα από τις πισίνες των ξενοδοχείων και τα ιχθυοτροφεία σας περιοχής, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.     Στην περιοχή Αμμοχώστου υπάρχει μόνο μία ιχθυομονάδα η οποία δραστηριοποιείται στη ξηρά με τη λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθμού (εκκολαπτηρίου) και στη θάλασσα με καλλιέργεια ψαριών (τσιπούρα και λαυράκι) εφαρμόζοντας την πρακτική των κλωβών ανοιχτής θαλάσσης. Στα πλαίσια των εργασιών του εκκολαπτηρίου χρησιμοποιείται μικρή ποσότητα χλωρίνης, η οποία τυγχάνει ουδετεροποίησης, πριν την απόρριψή της στο κανάλι, που διοχετεύει τα απόβλητα του εκκολαπτηρίου στη θάλασσα.

2.     Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία από τη ρύπανση των νερών και του εδάφους. Στα πλαίσια του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου (2002), έχει ζητηθεί από το ιχθυοτροφείο και κατατέθηκε, αίτηση για έκδοση Αδειας Απόρριψης Αποβλήτων. Πραγματοποιήθηκαν επιθεωρήσεις στους χώρους των εγκαταστάσεων και έγιναν συστάσεις για την σωστή διαχείριση των αποβλήτων τους.

Στάληκαν επιστολές για συμπληρωματικά στοιχεία και όταν υποβληθούν θα ετοιμαστεί Προσχέδιο Άδειας το οποίο θα εξεταστεί στην αρμόδια Τεχνική Επιτροπή.

3.     Όσο αφορά τα ξενοδοχεία της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου, αναμένεται ότι θα διατεθούν τα υγρά τους απόβλητα στο Αποχετευτικό Σύστημα της περιοχής ή σε άλλες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις και ως εκ τούτου δεν απαιτείται αδειοδότηση σύμφωνα με τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου. Όταν υπάρχουν μεμονομένες περιπτώσεις για παράνομη απόρριψη, τότε λαμβάνονται μέτρα εναντίον τους.

4.     Στην περιοχή που καταλήγει το κανάλι του ιχθυοτροφείου παρατηρείται περιορισμένης έκτασης ευτροφισμός με παρουσία αφθονίας οργανισμών, κάτι που καταρρίπτει την καταγγελία για “νέκρωση” της θάλασσας. Στα πλαίσια ελέγχου των σημειακών πηγών ρύπανσης σε θρεπτικά (νιτρικά, φωσφορικά), το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρακολουθεί σε συστηματική βάση την περιεκτικότητα σε θρεπτικά άλατα των αποβλήτων του εκκολαπτηρίου, πριν αυτά απορριφθούν στη θάλασσα, όπως επίσης και των παρακείμενων παράκτιων υδάτων στα πλαίσια του Προγράμματος MEDPOL, της Οδηγίας για τη Νιτρορρύπανση και της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα.

5.     Επί του προκειμένου θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η σχετική έλλειψη στοχευμένων ψαριών από κάθε είδους αλιεία στο θαλάσσιο μας περιβάλλον οφείλεται κατεξοχή στη μεγάλη αλιευτική πίεση που ασκείται στα ιχθυοαποθέματα, που αναπόφευκτα έχει οδηγήσει στην υπεραλίευση τους. Για αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού το ΤΑΘΕ έχει εκπονήσει από το 2009 και εφαρμόζει Διαχειριστικό Σχέδιο για βελτίωση των αποθεμάτων της παράκτιας ζώνης της Κύπρου. Ένας αριθμός μέτρων, όπως η αύξηση του μεγέθους των ματιών των διχτύων από 32 σε 38 χιλιοστά, η μείωση του αριθμού των πολυδύναμων σκαφών από 36 σε 21, η μείωση των τρατών βυθού από 8 σε 2, που έχουν ήδη εφαρμοστεί και άλλων όπως η μείωση των αδειών της παράκτιας αλιείας που θα εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον, θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων.

Σημειώνεται ότι γενικά η περιοχή χαρακτηρίζεται από ψηλή βιοποικιλότητα σε άλλους θαλάσσιους οργανισμούς και μέρος αυτής έχει ενταχθεί στο δίκτυο Φύση 2000.

6.     Ένα άλλος παράγοντας που επίσης επηρεάζει το οικοσύστημα, ιδιαίτερα αυτό της Ανατολικής Μεσογείου, είναι η εξάπλωση των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών (InvasiveAlienSpecies), τα οποία δύνανται να επεκτείνονται με ταχύτατους ρυθμούς και να εγκαθίστανται σε νέες περιοχές, εκτός των ιστορικά γνωστών ορίων φυσικής τους εξάπλωσης, λόγω της άμεσης ή έμμεσης ανθρώπινης επέμβασης. Τα είδη αυτά αποτελούν αυξανόμενη απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον, αφού με την επεκτατική τους συμπεριφορά επιδρούν στη δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων, στις αλληλοεπιδράσεις με τα άλλα είδη, με αρνητικές κατά βάση συνέπειες στη βιοποικιλότητα και κατά συνέπεια στα αγαθά και στις υπηρεσίες, που παρέχουν τα οικοσυστήματα. Είναι γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ξενικών ειδών έχει εποικήσει τη Μεσόγειο ιδιαίτερα την Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως μέσω της διώρυγας του Σουέζ, που αποτελεί σημαντικό διάδρομο εισόδου νέων ειδών, γνωστών ως «λεσσεψιανών μεταναστών». Μεταξύ των λεσσεψιανών μεταναστών, υπάρχουν κάποια είδη που είναι χωροκατακτητικά όπως π.χ. το τοξικό ψάριLagocephalussceleratus(κοινό όνομα: λαγοκέφαλος), το οποίο επεκτείνεται ραγδαία στο χώρο δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην αλιεία. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα με το λαγοκέφαλο το ΤΑΘΕ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή Διαχειριστικό Σχέδιο με στόχο, στα μέτρα του δυνατού, τον έλεγχο του πληθυσμού του στα παράκτια νερά της Κύπρου.

        Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΑΠ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.405


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουνίου 01, 2013
Θάλασσα Super User

Νηρέας: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΓΡΙ-ΓΡΙ

Ότι έχει απομείνει από τον θαλάσσιο μας πλούτο χρειάζεται προστασία, όχι φιλελευθεροποίηση Για ακόμα μια φορά γινόμαστε μάρτυρες σε ένα θέατρο του παραλόγου, με αφορμή τις συζητήσεις για επαναφορά της χρήσης της μεθόδου ψαρέματος με γρι γρι. Εδώ και χρόνια,…
Μαΐου 02, 2013
Θάλασσα Super User

Εκπομπή ΡΙΚ για την παράνομη αλιεία

Αν σας ενδιαφέρει η θάλασσα και η κατάσταση της όσον αφορά το ψάρι και την παράνομη αλιεία δέστε αυτό το σημαντικό βιντεο από την εκπομπή του ΡΙΚ Συν - Πλην.
Φεβρουαρίου 04, 2013
Θάλασσα Super User

EDRO ΙΙI παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.120, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη «Έχω πληροφορηθεί ότι το εμπορικό σκάφος EDRO ΙΙI παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας κοντά στις…
Ιανουαρίου 02, 2013
Θάλασσα Super User

Γιατί η απαγόρευση αλιείας εντος της περιοχής λουομένων ισχύει μονο για επαγγελματίες;

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.114, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη«Σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα ερωτήματα που του είχα υποβάλει σε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...