FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 17 Νοεμβρίου 2011, τις προτάσεις για επενδύσεις ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ σε πιλοτικά προγράμματα για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την περίοδο 2011-2013. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, που δημιουργήθηκε το 2007, περιλαμβάνει και συνδυάζει πολιτικές για τις θαλάσσιες μεταφορές, τον τουρισμό, την αλιεία, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιοποικιλότητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία εξετάζει το ενδεχόμενο ένταξής της στα πιλοτικά αυτά προγράμματα, με σκοπό να επιτευχθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.»

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2012 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.291, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφορικά με το ερώτημα του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στα πιλοτικά προγράμματα του νέου κανονισμού EE αριθ. 1255/2011 (θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής) με σκοπό να επιτευχθεί η ατμοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας, θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

        Ο κανονισμός με αριθμό 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2011, θεσπίζει πρόγραμμα για τη στήριξη μέτρων που αποσκοπούν στην προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής μίας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός θεωρήθηκε απαραίτητος για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ΟΘΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να εφαρμόσει και να αναπτύξει περαιτέρω την ΟΘΠ και να επιδιώξει την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων.

        Στον εν λόγω κανονισμό ορίζονται μεταξύ άλλων οι γενικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος, οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις και οι πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 2 είναι οι ακόλουθοι:

α)     η προαγωγή της ανάπτυξης και εφαρμογής της ολοκληρωμένης διακυβέρνησης των θαλάσσιων και παράκτιων υποθέσεων.

β)     η συμβολή στην ανάπτυξη διατομεακών εργαλείων, κυρίως του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών (CISE) και γνώσεων για τη θάλασσα σχετικά με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις εντός και γειτονικές της Ένωσης παράκτιες περιοχές, με σκοπό να αναπτυχθούν συνεργασίες και να στηριχθούν οι συνδεόμενες με τις θάλασσες και τις ακτές πολιτικές, ιδίως στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της περιβαλλοντικής προστασίας, της έρευνας, της θαλάσσιας ασφάλειας, της ενέργειας καθώς και της ανάπτυξης πράσινων θαλάσσιων τεχνολογιών, συνεκτιμώντας και αξιοποιώντας τα μέσα και τις πρωτοβουλίες που ήδη υπάρχουν.

γ)     η προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και της βιοποικιλότητας του, καθώς και της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων και της ανθρώπινης δραστηριότητας σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον.

δ)     η υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

ε)     η βελτίωση και η ενίσχυση της εξωτερικής συνεργασίας και του συντονισμού σε σχέση με τους στόχους της ΟΘΠ, με βάση την πρόοδο των συζητήσεων στο πλαίσιο διεθνών φόρουμ.

στ)   η στήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στους θαλάσσιους τομείς και στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

        Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει χρηματοοικονομική ενίσχυση για τα ακόλουθα είδη δράσεων σύμφωνα με τους στόχους που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3:

α)     έργα, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών έργων, μελέτες, προγράμματα έρευνας και επιχειρησιακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.

β)     δημόσια πληροφόρηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και συναφείς δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, συμπεριλαμβανομένων διαφημιστικών εκστρατειών και εκδηλώσεων και ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακών τόπων και των σχετικών κοινωνικών δικτύων και βάσεων δεδομένων.

γ)     διασκέψεις, συνέδρια, συναντήσεις εργασίας και φόρα με συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

δ)     συγκέντρωση, παρακολούθηση και προβολή σημαντικού αριθμού στοιχείων, βέλτιστων πρακτικών και βάσεων δεδομένων περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση και διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά για το κοινό, μεταξύ άλλων, όπου ενδείκνυται, με τη σύσταση γραμματείας για έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους σκοπούς, η οποία θα διευκολύνει την έγκριση κοινών και ομοιόμορφων προτύπων για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων.

ε)     δράσεις που συνδέονται με διατομεακά μέσα, συμπεριλαμβανομένων δοκιμαστικών έργων.

        Οι προαναφερόμενες δράσεις προωθούν και ενισχύουν τον διάλογο, τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών, την αξιοποίηση συνεργειών, την ανταλλαγή πληροφοριών και μεθόδων, προτύπων και βέλτιστων πρακτικών.

        Τονίζεται ότι ο κανονισμός δεν έχει σκοπό τον καθορισμό μιας νέας πολιτικής ή την επίτευξη νέων στόχων αλλά έχει σκοπό τη συνέχιση της υποστήριξης πιλοτικών προγραμμάτων που έχουν ήδη αρχίσει και τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρηματοδοτούνταν μόνο μέχρι το τέλος του 2010. Μερικά παραδείγματα πιλοτικών και δοκιμαστικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο 2008-2010 είναι η θαλάσσια διακυβέρνηση, οι στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών, η επιτήρηση θαλασσών, η γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός.

        Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, το θέμα ατμοπλοϊκής σύνδεσης δεν εμπίπτει στους στόχους ούτε στις επιλέξιμες δράσεις όπως ορίζονται από στο άρθρο 4 και άρα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του εν λόγω κανονισμού.»

ΣΘ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.291


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο