Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Περιβάλλον: ένας νέος πίνακας βραβείων για τη διαχείριση αποβλήτων

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2012

Μια νέα έκθεση που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τα αστικά τους απορρίμματα αποκαλύπτει την ύπαρξη εντυπωσιακών διαφορών ανά την ΕΕ. Στην έκθεση κατατάσσονται τα 27 κράτη μέλη με γνώμονα 18 κριτήρια, αξιολογούνται μάλιστα με πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες σημαίες σε τομείς όπως η συνολική ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώνονται, η τιμολόγηση της διάθεσης απορριμμάτων και οι παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο προκύπτων πίνακας βαθμολογίας αποτελεί μέρος μιας υπό εκπόνηση μελέτης που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων. Κορυφαία κράτη του πίνακα είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία, στα οποία έχουν δοθεί το πολύ 2 κόκκινες σημαίες. Η εικόνα είναι όμως αντίστροφη στο άλλο άκρο της κλίμακας, στο οποίο οι πράσινες σημαίες σπανίζουν.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε τα εξής: «Η εικόνα που προκύπτει από την αξιολόγηση επιβεβαιώνει τις σοβαρές μου ανησυχίες. Για να απαλλαγούν από τεράστιες ποσότητες αστικών απορριμμάτων πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την υγειονομική ταφή – τη χειρότερη επιλογή διαχείρισης αποβλήτων – παρά την ύπαρξη καλύτερων εναλλακτικών λύσεων και παρά τη διάθεση χρημάτων από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση καλύτερων επιλογών. Θάβονται πολύτιμοι πόροι, χάνονται δυνητικά οικονομικά οφέλη, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και πλήττονται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στις παρούσες οικονομικές περιστάσεις δεν επιτρέπεται να υπεραμυνόμαστε της τακτικής αυτής.»

Τα κράτη μέλη όπου παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα κενά στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβακία. Οι αδυναμίες περιλαμβάνουν ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες πολιτικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, έλλειψη κινήτρων για να μην οδηγούνται τα απόβλητα στους ΧΥΤΑ και ανεπαρκή υποδομή επεξεργασίας αποβλήτων. Η ισχυρή εξάρτηση από την υγειονομική ταφή σημαίνει ότι σημειώνεται συστηματικά υστέρηση αξιοποίησης καλύτερων επιλογών διαχείρισης αποβλήτων, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση. Επομένως, οι προοπτικές είναι δυσοίωνες.

Αντίθετα, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα αποκομιδής αποβλήτων καικατευθύνουν στους ΧΥΤΑ ποσοστό μικρότερο από το 5% των απορριμμάτων τους. Διαθέτουν καλώς αναπτυγμένα συστήματα ανακύκλωσης, επαρκή δυναμικότητα επεξεργασίας και παρουσιάζουν καλές επιδόσεις ως προς τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα. Στην τυπική περίπτωση, συνδυάζουν νομικά, διοικητικά και οικονομικά μέσα για αποτελεσματική άσκηση των εθνικών πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων.

Σε ορισμένα κράτη μέλη, η απεξάρτηση από την υγειονομική ταφή σημείωσε ταχεία πρόοδο ώστε αυτή πρακτικώς να έχει εξαλειφθεί. Ακόμη όμως και εκείνα τα οποία παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις όπως η ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και η πλεονάζουσα δυναμικότητα στον τομέα της αποτέφρωσης, που μπορεί να εμποδίζουν την ανακύκλωση και απαιτούν εισαγωγές αποβλήτων για την τροφοδότηση των μονάδων αποτέφρωσης.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί την παρούσα έκθεση για να συντάξει χάρτες πορείας για τα δέκα κράτη μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις. Οι χάρτες πορείας θα συζητηθούν με τις εθνικές αρχές σε διμερείς συσκέψεις εργασίας το φθινόπωρο, αρχής γενομένης στην Πράγα στις 19 Σεπτεμβρίου. Οι χάρτες πορείας θα βοηθήσουν την εξάπλωση βέλτιστων πρακτικών και θα περιλαμβάνουν προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες συστάσεις για τον τρόπο κατά τον οποίο πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση αποβλήτων με τη χρήση οικονομικών, νομικών και διοικητικών εργαλείων, όπως και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

Η Επιτροπή επιζητεί να χρησιμοποιήσει τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερη επικέντρωση στους στόχους της πολιτικής αποβλήτων της ΕΕ. Με το προτεινόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) 2014-2020 θα διασφαλιστεί ότι τα χρήματα της ΕΕ επενδύονται μόνο σε έργα διαχείρισης αποβλήτων εάν εκ των προτέρων πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα και με ιεράρχηση των τρόπων διαχείρισης αποβλήτων, στα οποία ευνοείται η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, έναντι της αποτέφρωσης με ανάκτηση ενέργειας, ως λύση δε έσχατης ανάγκης να χρησιμοποιείται η υγειονομική ταφή ή η αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας.

Ιστορικό

Σε πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε για την Επιτροπή εκτιμάται ότι η πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα θα εξοικονομούσε ποσό 72 δις € κατ’ έτος, θα αύξανε τον ετήσιο κύκλο εργασιών του ενωσιακού τομέα διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης κατά 42 δις € και θα δημιουργούσε περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας το 2020 (διαθέσιμες λεπτομέρειες εδώ).

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Για την αναλυτική έκθεση, βλέπε:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf (ο έγχρωμος πίνακας αποτελεσμάτων βρίσκεται στη σελίδα 41)

Για περαιτέρω μελέτες σχετικά με τα απόβλητα, βλέπε:

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm και

Κέντρο περιβαλλοντικών δεδομένων της Eurostat σχετικά με τα απόβλητα:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/introduction

Ιστότοπος της Επιτροπής με αντικείμενο τη διαχείριση των αποβλήτων:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πράσινη ανάπτυξηIP/12/18

Δελτίο Τύπου σχετικά με τα μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικήςIP/12/369

Criterion

EU MS

1.1 Decoupling of waste from consumption

1.2 Waste Prevention Programme

1.3 Amount of municipal waste recycled

1.4 Amount of municipal waste recovered (energy recovery)

1.5 Amount of municipal waste disposed

1.6 Development of municipal waste recycling

2.1Existence of ban/restrictions for the disposal of municipal waste into landfills

2.2 Total typical charge for the disposal of municipal waste in a landfill

2.3 Existence of pay-as-you-throw (PAYT) systems for municipal waste

3.1 Access to waste collection services

3.2 Available treatment capacity for municipal waste

3.3 Forecast of municipal waste generation and treatment capacity in the Waste Management Plan

3.4 Existence and quality of projection of municipal waste generation and treatment

3.5 Compliance of existing landfills for non-hazardous waste

4.1 Fulfilment of the targets related to biodegradable municipal waste going to landfills

4.2 Rate of biodegradable municipal waste going to landfills

5.1 Number of infringement procedures – WFD and Landfill Directives

5.2 Number of court cases – WFD and Landfill Directives

Overall score

AT

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

NL

0

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

39

DK

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

37

DE

1

0

2 D

1 D

2 D

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

36

SE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

1

2

2

2

2

35

BE

1

2

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

1

1

34

LU

0

0

2 D

2 D

2 D

2

2

2

1

2

2

0

0

2

2

2

2

2

33

UK

1

2

2 D

1 D

2 D

2

0

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

32

FI

1

2

1 D

2 D

1 D

0

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

31

FR

1

2

1 D

2 D

2 D

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

31

SI

2

0

2 D

1 D

1 D

2

1

2

2

0

2

0

0

0

2

1

1

2

25

ES

2

0

1 D

1 D

1 D

1

0

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

21

PT

0

2

0 D

2 D

1 D

1

0

0

0

2

2

2

2

2

0

0

1

1

21

HU

1

0

1 D

1 D

1 D

2

0

0

1

0

0

0

0

2

2

1

2

2

19

IE

0

2

1 D

1 D

1 D

1

1

2

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

19

CZ

2

0

0 D

1 D

1 D

2

0

1

1

2

2

0

0

1

0

0

1

2

18

PL

1

2

1 D

0 D

1 D

2

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

1

2

18

EE

2

0

1 D

0 D

0 D

0

1

1

1

0

2

0

1

2

2

1

1

1

17

SK

2

0

0 D

1 D

0 D

1

1

0

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

17

IT

0

0

1 D

1 D

1 D

0

1

2

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

15

LV

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

1

0

0

2

0

1

2

0

0

2

2

14

CY

0

0

1 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

2

2

11

RO

2

0

0 D

0 D

0 D

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

1

2

2

11

LT

2

0

0 D

0 D

0 D

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

MT

0

0

0 D

0 D

0 D

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

9

BG

2

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

2

8

GR

1

0

0 D

0 D

0 D

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Παρατηρήσεις σχετικά με τον πίνακα

Βαθμολογία

= κόκκινη σημαία, 1 πορτοκαλί σημαία και 2 = πράσινη – δηλ. η μεγαλύτερη αντιστοιχεί σε καλύτερες επιδόσεις. Επειδή τα κριτήρια 1.3, 1.4 και 1.5 σχετίζονται με τις σημερινές επιδόσεις των κρατών μελών από πλευράς επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, μετράνε διπλά (D) στην βαθμολογία.

Πλήρη κριτήρια

1.1 Επίπεδο αποσύνδεσης της παραγωγής αστικών αποβλήτων από την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών

1.2 Ύπαρξη ιδίου προγράμματος πρόληψης αποβλήτων ή ισοδύναμης πρόβλεψης στο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα (περιβαλλοντικά) προγράμματα

1.3 Ποσότητα ανακυκλούμενων αστικών απορριμμάτων (ανακύκλωση υλικών και άλλες μορφές ανακύκλωσης περιλαμβανόμενης της λιπασματοποίησης)

1.4 Ποσότητα ανακτώμενων αστικών απορριμμάτων (ανάκτηση ενέργειας)

1.5 Ποσότητα αστικών απορριμμάτων που οδηγούνται σε τελική διάθεση (επιφανειακή διάθεση ή ταφή και αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση ενέργειας)

1.6 Ανάπτυξη μονάδων ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων ανακύκλωση υλικών και άλλες μορφές ανακύκλωσης περιλαμβανόμενης της λιπασματοποίησης)

2.1 Ύπαρξη πανεθνικής απαγόρευσης/περιορισμών για τη διάθεση αστικών απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

2.2 Συνολικό τυπικό τέλος για τη διάθεση αστικών απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ

2.3 Ύπαρξη συστημάτων καταβολής τελών ανάλογα με τις απορριπτόμενες ποσότητες (PAYT) για τα αστικά απορρίμματα

3.1 Πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων για τα αστικά απορρίμματα

3.2 Διαθέσιμη δυναμικότητα επεξεργασίας για τα αστικά απορρίμματα σύμφωνα με την νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένης διάθεσης και αποτέφρωσης)

3.3 Προβλεπόμενη παραγωγή αστικών απορριμμάτων και δυναμικότητα επεξεργασίας στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

3.4 Ύπαρξη και ποιότητα προβλέψεων για την παραγωγή και επεξεργασία αστικών απορριμμάτων στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

3.5 Συμμόρφωση υφιστάμενων ΧΥΤΑ για μη επικίνδυνα απόβλητα με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

4.1 Επίτευξη των στόχων της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων σχετικά με τα βιοαποδομήσιμα αστικά απορρίμματα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ

4.2 Ποσοστό βιοαποδομήσιμων αστικών απορριμμάτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ

5.1 Αριθμός διαδικασιών επί παραβάσει – οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων

5.2 Αριθμός δικαστικών υποθέσεων – οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Οκτωβρίου 24, 2013
Φύση Super User

127 δασικές πυρκαγιές από την αρχή του χρόνου

Συνολικά 127 πυρκαγιές προκλήθηκαν από την 1ην Ιανουαρίου μέχρι τις 6 Οκτωβρίου 2013 σε παγκύπρια βάση μέσα στο κρατικό δάσος ή σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στο ΚΥΠΕ ο Δρ. Ανδρέας Κ.…
Οκτωβρίου 31, 2012
Φύση Super User

Μονοπάτι Ε4 και γουρούνες

«Έχω πληροφορηθεί ότι το τμήμα του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού Ε4 που ξεκινά από το στρατόπεδο των καταδρομών και διασχίζει την περιοχή Σταυροβουνίου έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή λόγω της διαπλάτυνσής του, που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, διενεργήθηκε από το…
Οκτωβρίου 23, 2012
Φύση Super User

Η ΕΕ γιορτάζει τα 20 χρόνια του προγράμματος LIFE και της προστασίας της φύσης

Η ΕΕ γιορτάζει τα 20 χρόνια του προγράμματος LIFE και της προστασίας της φύσης Ένας διπλός εορτασμός στην πόλη Genk του Βελγίου χθες το βράδυ σηματοδότησε την 20ή επέτειο δύο εκ των ακρογωνιαίων λίθων της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.Φέτος κλείνουν είκοσι…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...