FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - 2015

Η σχετική Οδηγία 2012/19  με τελευταία ημερομηνία μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία τις 14 Φεβρουαρίου το 2014 είναι εδώ.

Η σελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος για το θέμα είναι εδώ

Τα πρώτα 2 άρθρα της Οδηγίας:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και με τον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συμβάλλοντας έτσι στη αειφόρο ανάπτυξη.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) ως εξής:
α) από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 Αυγούστου 2018 (μεταβατική περίοδος), υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στον ΗΗΕ που υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι·
β) από τις 15 Αυγούστου 2018, σε όλο τον ΗΗΕ, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4. Όλος ο ΗΗΕ κατατάσσεται στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ. Το παράρτημα ΙV περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ (ανοικτός κατάλογος).

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ένωσης για την ασφάλεια και την υγεία και για τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (18), καθώς και της ειδικής νομοθεσίας της Ένωσης για τη διαχείριση αποβλήτων και τον σχεδιασμό προϊόντων.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:
α) εξοπλισμός απαραίτητος για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας των κρατών μελών, στον οποίο περιλαμβάνονται τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς·
β) εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος και εγκατεστημένος ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού αποκλειόμενου από ή μη υπαγόμενου στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω άλλου εξοπλισμού·
γ) λαμπτήρες πυράκτωσης.

4. Πέραν του εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3, από τις 15 Αυγούστου 2018 η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε κανένα από τα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:
α) εξοπλισμός σχεδιασμένος για αποστολή στο διάστημα·
β) σταθερά βιομηχανικά εργαλεία μεγάλης κλίμακας·
γ) μόνιμες εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, με εξαίρεση τον περιλαμβανόμενο εξοπλισμό που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις εγκαταστάσεις αυτές·
δ) μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή εμπορευμάτων, πλην των ηλεκτρικών δίτροχων οχημάτων τα οποία δεν είναι εγκεκριμένου τύπου·
ε) μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση·
στ) ειδικός εξοπλισμός σχεδιασμένος αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας και ανάπτυξης που διατίθεται μόνο μεταξύ επιχειρήσεων·
ζ) ιατρικά βοηθήματα και ιατρικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω βοηθήματα αναμένεται να καταστούν μολυσματικά πριν από το τέλος του κύκλου ζωής και ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.

5. Το αργότερο στις 14 Αυγούστου 2015 η Επιτροπή θα επανεξετάσει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων για τη διάκριση εξοπλισμού μεγάλου και μικρού μεγέθους στο παράρτημα ΙΙΙ, και θα υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση θα συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εφόσον απαιτείται.

Στην Κύπρο δημοσίευμα στις 05/02/2015:

Σε αγώνα δρόμου ώστε να ψηφιστεί έγκαιρα εναρμονιστικό νομοσχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και οι σχετικοί κανονισμοί βρίσκεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, με τον Πρόεδρό της Αδάμο Αδάμου να επαναλαμβάνει τη δυσφορία της Βουλής για την καθυστέρηση στην κατάθεση νομοσχεδίων, με αποτέλεσμα η συζήτηση τους να γίνεται υπό πίεση.

Με βάση τις προειδοποιητικές επιστολές, η κοινοτική οδηγία έπρεπε να είχε ήδη καταστεί εθνική νομοθεσία από τις 29 Ιανουαρίου, ανέφερε ο κ. Αδάμου, προσθέτοντας ότι στις 29 Ιανουαρίου κατατέθηκε στη Βουλή και η Βουλή τρέχει, ώστε να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου. Χαρακτήρισε δε την πρακτική της εκτελεστικής εξουσίας "επιεικώς απαράδεκτη".
Ο κ. Αδάμου είπε πως έγινε προ έτους η δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία απόρριψης, προσθέτοντας ότι κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν λειτουργήσει τα πράσινα σημεία εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σημείωσε πως οι δήμοι και οι κοινότητες ξεκαθάρισαν ότι δεν μπορούν να επωμιστούν το όποιο κόστος για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων και ανέφερε ότι ο εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων τοποθετήθηκε κατά τρόπο που φαίνεται ότι σε επίπεδο δήμων λύνεται το πρόβλημα, ωστόσο είπε διαπιστώθηκαν μικρές αντιρρήσεις σε επίπεδο κοινοτήτων, για αυτό και δόθηκε προθεσμία μιας εβδομάδας για κατάθεση του τελικού κειμένου που θα συμβιβάζει τις αντιρρήσεις.
Ο κ. Αδάμου είπε ότι ο παραγωγός και ο διανομέας έχουν ευθύνη στη διαχείριση αυτών των αποβλήτων και τη διαχείριση θα την κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση με τους όποιους συνεργάτες επιλέξουν για τη συλλογή αυτών των αποβλήτων.
Ανέφερε ότι ο καταναλωτής επωμίζεται ήδη το κόστος για τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων που περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς των προϊόντων αυτών, χωρίς στην ουσία να το γνωρίζει.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ανέφερε ότι μέχρι σήμερα πολλά από τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ετύγχαναν διαχείρισης ως παλιοσίδερα, προσθέτοντας πως η μια εταιρεία που παρέστη στη συνεδρία, η οποία ασχολείται με το αντικείμενο, ενημέρωσε την Επιτροπή πως όταν αυτά διαχωρίζονταν υπάρχουν τμήματα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Πηγή: KYΠΕ

- See more at: http://www.sigmalive.com/news/environment/203871/trexoun-na-prolavoun-ta-prostima-gia-ta-ilektronika-apovlita#sthash.oV4vqhCN.dpuf


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο