fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

ΕΕ - Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία

P6_TA(2009)0216

Προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία     [ Word - Pdf ]

 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

PE416.575

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (2008/2211(INI))

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 137, 152 και 174 της Συνθήκης ΕΚ που επιδιώκουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz)[1] και την έκθεση της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης αυτής (COM(2008)0532),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία)[2],

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών[3], καθώς και τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα ασφάλειας που εφαρμόζονται σε κινητά τηλέφωνα και σταθμούς βάσης,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως[4],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010[5],

–       έχοντας υπόψη τη θέση του της 10ης Μαρτίου 1999 σχετικά με την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που αφορά τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 0 Hz-300 GHz[6],

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6‑0089/2009),

Α.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) υπάρχουν στη φύση και ως εκ τούτου ήταν ανέκαθεν παρόντα στη γη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η έκθεση του περιβάλλοντος σε τεχνητές πηγές ΗΜΠ αυξάνεται συστηματικά λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρισμού, της ολοένα και μεγαλύτερης διάδοσης των ασύρματων τεχνολογιών καθώς και των μεταβολών που έχουν επέλθει ως προς την κοινωνική οργάνωση, με αποτέλεσμα σήμερα κάθε πολίτης να εκτίθεται σε ένα σύνθετο μείγμα ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων διαφόρων συχνοτήτων, τόσο στο οικιακό όσο και στο εργασιακό του περιβάλλον,

Β.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασύρματη τεχνολογία (κινητή τηλεφωνία, δίκτυα WiFi/WiMAX/Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα σταθερής βάσης DECT) εκπέμπει ΗΜΠ που ενδέχεται να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία,

Γ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών, ιδίως των νέων ηλικίας 10 έως 20 ετών, χρησιμοποιεί συσκευές κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες είναι χρήσιμες, λειτουργικές και δημοφιλείς, και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά τους δυνητικούς κινδύνους για την υγεία, ιδίως δε για τους νέους, ο εγκέφαλος των οποίων βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης,

Δ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η διχογνωμία στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν τα ΗΜΠ έχει ενταθεί μετά τη 12η Ιουλίου 1999 και τη θέσπιση ορίων έκθεσης του κοινού σε ΗΜΠ (0 Hz έως 300 GHz) μέσω της σύστασης 1999/519/ΕΚ,

Ε.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία οριστικών συμπερασμάτων από την επιστημονική κοινότητα δεν έχει εμποδίσει ορισμένες εθνικές ή περιφερειακές κυβερνήσεις, σε τουλάχιστον εννέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Κίνα, την Ελβετία και τη Ρωσία, να θεσπίσουν όρια έκθεσης προληπτικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου κατώτερα των ορίων που συνιστούν η Επιτροπή και η ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή της, η επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία[7],

ΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρεμβάσεις με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ΗΜΠ πρέπει να σταθμίζονται σε σχέση με τις βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής, όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία, τις οποίες επιφέρουν οι συσκευές οι οποίες εκπέμπουν ΗΜΠ,

Ζ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των επιστημονικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν γίνει συγχρόνως αντικείμενο ενδιαφέροντος αλλά και στόχος πολεμικής, περιλαμβάνεται και η επιδημιολογική μελέτη INTERPHONE, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από την  ΕΕ με ποσό ύψους 3 800 000 ευρώ, πρωτίστως μέσω του 5ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη[8], τα πορίσματα της οποίας αναμένονται από το 2006,

Η.      λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ορισμένα στοιχεία φαίνεται να γίνονται δεκτά ομοφώνως, ιδίως όσα καταδεικνύουν τις διαφορετικές αντιδράσεις, σε ατομικό επίπεδο, στην έκθεση σε μικροκύματα, την κατεπείγουσα ανάγκη διενέργειας μελετών όσον αφορά την έκθεση σε πραγματικές συνθήκες για την αξιολόγηση των μη θερμικών συνεπειών που σχετίζονται με τα πεδία ραδιοσυχνοτήτων και την ιδιαίτερη ευαισθησία των παιδιών σε περίπτωση έκθεσής τους σε ΗΜΠ[9],

Θ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει ανώτατα όρια έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων από τις συνέπειες των ΗΜΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση την αρχή της προφύλαξης, τέτοιου είδους μέτρα θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται για τον ενδιαφερόμενο πληθυσμό, όπως π.χ. για τους μόνιμους κατοίκους και τους καταναλωτές,

Ι.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική έκθεση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (αριθ. 272α του Ιουνίου του 2007) αποκαλύπτει ότι η πλειονότητα του πολιτών θεωρεί ότι δεν ενημερώνεται επαρκώς από τις δημόσιες αρχές για τα μέτρα προστασίας από τα ΗΜΠ,

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι έρευνες σχετικά με τις ενδιάμεσες και τις πολύ χαμηλές συχνότητες, ούτως ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τις επιπτώσεις τους στην υγεία,

ΙΒ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) δεν θα πρέπει να απειληθεί από την οδηγία 2004/40/EΚ, καθώς η τεχνολογία MRI αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στον χώρο της έρευνας, της διάγνωσης και της θεραπείας θανατηφόρων νόσων για τους ασθενείς στην Ευρώπη,

ΙΓ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προδιαγραφές ασφάλειας IEC/EN 60601-2-33 της μαγνητικής τομογραφίας προβλέπουν ανώτατες τιμές για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι οποίες έχουν οριστεί έτσι ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους,

1.      προτρέπει την Επιτροπή να επανεξετάζει την επιστημονική βάση και την επάρκεια των ορίων των ΗΜΠ, όπως προβλέπεται στη σύσταση 1999/519/EΚ και να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο· η επανεξέταση θα πρέπει να διενεργείται από την επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία·

2.      ζητεί να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι βιολογικές επιπτώσεις κατά την αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντίκτυπου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία, ειδικότερα καθώς ορισμένες μελέτες έχουν εντοπίσει τις πιο επιβλαβείς επιπτώσεις στα χαμηλότερα επίπεδα· ζητεί τη διενέργεια εκτεταμένης έρευνας για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων προβλημάτων για την υγεία, εξετάζοντας λύσεις που εκμηδενίζουν ή περιορίζουν τις επιπτώσεις της παλμοπλατικής διαμόρφωσης των συχνοτήτων (PAM) που χρησιμοποιούνται για την εκπομπή·

3.      υπογραμμίζει ότι, παράλληλα ή εναλλακτικά προς αυτή την τροποποίηση των ευρωπαϊκών ορίων ΗΜΠ, θα ήταν σκόπιμο να καταρτίσει η Επιτροπή, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και εκπροσώπους των ενδιαφερομένων βιομηχανιών (εταιρείες ηλεκτρισμού, παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών, και κινητών τηλεφώνων), έναν οδηγό των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών οι οποίες είναι αποτελεσματικές για τη μείωση της έκθεσης σε ΗΜΚ·

4.      επισημαίνει ότι οι φορείς της βιομηχανίας, καθώς και οι σχετικοί υπεύθυνοι υποδομών και οι αρμόδιες αρχές μπορούν ήδη να επηρεάσουν ορισμένους παράγοντες, λαμβάνοντας για παράδειγμα μέτρα σχετικά με την απόσταση μεταξύ συγκεκριμένης περιοχής και των πομπών, ή το υψόμετρο της περιοχής σε σχέση με το υψόμετρο της κεραίας αναμετάδοσης, καθώς και την κατεύθυνση της κεραίας εκπομπής σε σχέση με χώρους κατοικίας και μάλιστα πρέπει να το κάνουν για τον καθησυχασμό και την καλύτερη προστασία των πληθυσμών οι οποίοι ζουν σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις· ζητεί να επιλέγονται οι καλύτεροι δυνατοί χώροι εγκατάστασης για τους ιστούς και τους πομπούς και επιπλέον απευθύνει έκκληση για κοινή χρήση των ιστών και των πομπών, οι οποίοι θα τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο από τους παρόχους, ώστε να περιοριστεί ο αυξανόμενος αριθμός ιστών και πομπών που τοποθετούνται εσφαλμένα· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν κατάλληλες οδηγίες·

5.      καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συστήσουν μια ενιαία υπηρεσία εξυπηρέτησης για τη διαδικασία αδειοδότησης σχετικά με την εγκατάσταση των κεραιών και των αναμεταδοτών και να συμπεριλάβουν στα χωροταξικά τους σχέδια έναν περιφερειακό σχεδιασμό για την εγκατάσταση κεραιών·

6.      καλεί τις αρχές που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση της εγκατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας να καταλήξουν σε συμφωνία, από κοινού με τους παρόχους του συγκεκριμένου τομέα, για την κοινή χρήση των υποδομών, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός τους και η έκθεση του πληθυσμού σε ΗΜΠ·

7.      αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, καθώς και άλλων ασύρματων τεχνολογιών οι οποίες εκπέμπουν ΗΜΠ, με σκοπό την αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, και ιδίως την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος·

8.      εκτιμά ότι, ενόψει του πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη δικαιοσύνη και των μέτρων από την πλευρά των δημοσίων αρχών που ισοδυναμούν με αναστολή της εγκατάστασης νέου εξοπλισμού εκπομπής ΗΜΠ, είναι προς το συμφέρον όλων να προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών, των στρατιωτικών αρχών και των οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης νέων κεραιών κινητής τηλεφωνίας γραμμών υψηλής τάσης, και να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση, που θα καθορίζεται από επιστημονικά κριτήρια, από τέτοιου είδους εγκαταστάσεις·

9.      καλεί τα κράτη μέλη, από κοινού με τους παρόχους του τομέα, να θέσουν στη διάθεση του κοινού χάρτες που θα αποτυπώνουν την έκθεση σε γραμμές υψηλής τάσης, σε ραδιοσυχνοτήτες και σε μικροκύματα, ιδίως σε όσες προέρχονται από ιστούς τηλεπικοινωνιών, από ραδιοφωνικούς αναμεταδότες και από τηλεφωνικές κεραίες· ζητεί να περιληφθούν οι πληροφορίες αυτές σε ιστοσελίδα του διαδικτύου, έτσι ώστε το κοινό να μπορεί να ανατρέχει εύκολα σε αυτές, καθώς και τη διάδοσή τους μέσω των μέσων ενημέρωσης·

10.    προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης πόρων των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις των ΗΜΠ πολύ χαμηλών συχνοτήτων, και ιδίως στις ηλεκτροφόρες γραμμές·

11.    καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2009-2014, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ηλεκτρομαγνητικής βιοσυμβατότητας μεταξύ των κυμάτων που δημιουργούνται με τεχνητό τρόπο και όσων εκπέμπονται με φυσικό τρόπο από το ανθρώπινο σώμα, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν τελικώς τα μικροκύματα έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία·

12.    καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια έκθεση σχετικά με το επίπεδο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ΕΕ, τις πηγές της και τις δράσεις που αναλαμβάνονται στην ΕΕ για την καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

13.    ζητεί από την Επιτροπή να βρει μια λύση έτσι ώστε να επιταχυνθεί η έναρξη εφαρμογής της οδηγίας 2004/40/ΕΚ και να διασφαλιστεί επίσης η αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων από τα ΗΜΠ, κατά τον ίδιο τρόπο που προστατεύονται ήδη από τους θορύβους[10] και τους κραδασμούς[11] χάρη σε δύο άλλα κοινοτικά κείμενα και να προβλεφθεί εξαίρεση για την μαγνητική τομογραφία δυνάμει του άρθρου 1 της εν λόγω οδηγίας·

14.    σημειώνει με θλίψη τη συστηματική αναβολή, από το 2006 και μετά, της δημοσίευσης των συμπερασμάτων της διεθνούς επιδημιολογικής μελέτης INTERPHONE, στόχος της οποίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσον υπάρχει σύνδεση μεταξύ της χρήσης κινητού τηλεφώνου και ορισμένων τύπων καρκίνου, ειδικότερα δε εγκεφαλικών όγκων, καθώς και όγκων του ακουστικού νεύρου και της παρωτίδας·

15.    υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έκκληση για επίδειξη σύνεσης την οποία απηύθυνε η συντονίστρια της μελέτης INTERPHONE, κ. Elisabeth Cardis, η οποία, με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις, συνιστά να γίνεται λελογισμένη χρήση των κινητών τηλεφώνων από τους ανηλίκους και να προτιμώνται οι σταθερές τηλεφωνικές συσκευές·

16.    εκτιμά σε κάθε περίπτωση ότι εναπόκειται στην Επιτροπή, η οποία συνέβαλε σημαντικά στη χρηματοδότηση της εν λόγω παγκόσμιας μελέτης, να απαιτήσει από τους υπευθύνους του προγράμματος να της κοινοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί τα τελικά πορίσματα, και να ενημερώσει αμέσως, εφόσον λάβει απάντηση, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη·

17.    συνιστά επίσης στην Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική και δημοσιονομική αποτελεσματικότητα, να αναδιανείμει εν μέρει τους κοινοτικούς πόρους που διατίθενται για μελέτες σχετικά με τα ΗΜΠ και να τους διαθέσει σε μια γενική εκστρατεία ενημέρωσης της ευρωπαϊκής νεολαίας σχετικά με τις ενδεδειγμένες πρακτικές όσον αφορά τη χρήση των κινητών τηλεφώνων, όπως η χρήση συσκευών «hands free», η μείωση της διάρκειας των κλήσεων, η απενεργοποίηση των συσκευών όταν δεν χρησιμοποιούνται (όπως π.χ. στις τάξεις) και η χρήση των τηλεφώνων σε χώρους με καλή λήψη·

18.    οι συγκεκριμένες εκστρατείες ενημέρωσης θα πρέπει επίσης να εξοικειώσουν την ευρωπαϊκή νεολαία με τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη χρήση των οικιακών συσκευών, καθώς και με τη σημασία που έχει η απενεργοποίηση των συσκευών και όχι η διατήρησή τους σε κατάσταση αναμονής·

19.    ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη την αύξηση της χρηματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), προκειμένου να αξιολογηθούν τυχόν μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις των ραδιοσυχνοτήτων της κινητής τηλεφωνίας· ζητεί επίσης την αύξηση των δημοσίων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για τη διερεύνηση των επιβλαβών επιπτώσεων που συνεπάγεται η πολλαπλή έκθεση σε διάφορες πηγές ΗΜΠ, ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά·

20.    προτείνει να προστεθεί στα καθήκοντα της ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών το καθήκον της αξιολόγησης της επιστημονικής αξιοπιστίας των μελετών, έτσι ώστε να βοηθηθεί η Επιτροπή στο έργο της πρόληψης δυνητικών επικίνδυνων καταστάσεων, συγκρούσεων συμφερόντων ή ακόμη και περιπτώσεων απάτης που ενδέχεται να εμφανιστούν σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των ερευνητών·

21.    καλεί την Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες που εκφράζει η κοινή γνώμη σε πολλά κράτη μέλη, να συνεργαστεί με όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως εμπειρογνώμονες σε εθνικό επίπεδο, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους των εμπλεκομένων βιομηχανιών, με σκοπό τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε πρόσφατες, κατανοητές από τον απλό πολίτη πληροφορίες σχετικά με τις ασύρματες τεχνολογίες και τις προδιαγραφές προστασίας·

22.    καλεί τη διεθνή επιτροπή για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας  (ΠΟΥ) να είναι πιο διαφανείς και ανοιχτές στον διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των προτύπων·

23.    αποδοκιμάζει ορισμένες ιδιαίτερα επιθετικές διαφημιστικές εκστρατείες παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με την ευκαιρία των εορτών του τέλους του έτους και άλλων ειδικών περιστάσεων, όπως η πώληση συσκευών κινητής τηλεφωνίας που προορίζονται αποκλειστικά για παιδιά ή οι προσφορές «δωρεάν λεπτών ομιλίας» που απευθύνονται σε εφήβους·

24.    προτείνει να συμπεριλάβει η ΕΕ, στην πολιτική της για την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κτηρίων, τη μελέτη ασύρματων οικιακών συσκευών, όπως τα δίκτυα WiFi για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και τις ασύρματες τηλεφωνικές συσκευές τύπου «DECT», η χρήση των οποίων έχει γενικευθεί τα τελευταία χρόνια σε δημόσιους χώρους και σε κατοικίες, εκθέτοντας τους πολίτες σε διαρκείς εκπομπές μικροκυμάτων·

25.    αξιώνει, στο πλαίσιο του μόνιμου ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών, την τροποποίηση των τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, έτσι ώστε να επιβληθεί η υποχρέωση επισήμανσης της ισχύος εκπομπής καθώς και η συμπερίληψη σε όλες τις συσκευές που λειτουργούν με ασύρματο τρόπο της ένδειξης ότι εκπέμπουν μικροκύματα·

26.    καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή των Περιφερειών, να ενθαρρύνουν τη θέσπιση ενιαίου ρυθμιστικού προτύπου με σκοπό την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των γειτνιαζόντων πληθυσμών σε περίπτωση επέκτασης του δικτύου ηλεκτρικών γραμμών υψηλής τάσης·

27.    εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες τείνουν να εξαιρούν την κάλυψη έναντι κινδύνων που σχετίζονται με ΗΜΠ από τα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης, γεγονός που σημαίνει στην πράξη ότι οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες εφαρμόζουν ήδη μια δική τους εκδοχή της αρχής της προφύλαξης·

28.    καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σουηδίας και να αναγνωρίζουν τα άτομα που υποφέρουν από ηλεκτροϋπερευαισθησία ως άτομα με αναπηρία, ούτως ώστε να τυγχάνουν επαρκούς προστασίας και ίσων ευκαιριών·

29.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Επιτροπή των Περιφερειών και την ΠΟΥ.

 

 [1] ΕΕ L 199, 30.7.1999, σ. 59.

[2] ΕΕ L 159, 30.4.2004, σ. 1.

[3] ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 10.

[4] ΕΕ L 374, 27.12.2006, σ. 10.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0410.

[6] ΕΕ C 175, 21.6.1999, σ. 129.

[7] Γνωμοδότηση της 21ης Μαρτίου 2007, η οποία εγκρίθηκε κατά τη 16η συνεδρίαση της ολομέλειας της επιτροπής.

[8] Πρόγραμμα «Ποιότητα Ζωής» με αριθμό σύμβασης QLK4-1999-01563.

[9] Μελέτη STOA (αξιολόγηση επιστημονικών και τεχνικών επιλογών) του Μαρτίου 2001 σχετικά με τις «επιπτώσεις της μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον» PE αριθ. 297.574.

[10] Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (ΕΕ L 42, 15.2.2003, σ. 38).

[11] Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (ΕΕ L 177, 6.7.2002, σ. 13).


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Αυγούστου 09, 2012

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είχε προβεί σε βιβλιογραφική έρευνα

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.734, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη «Από απάντηση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους σε παλαιότερη ερώτησή μου με αρ.…
Μαΐου 23, 2012

Κεραία στο βουνό “Σωτήρα”, που βρίσκεται στο χωριό Πάνω Λεύκαρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.683, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη «Έχω πληροφορηθεί ότι στο βουνό “Σωτήρα”, που βρίσκεται στο χωριό Πάνω Λεύκαρα, βρίσκεται τοποθετημένη μία τεράστια κεραία…
Ιανουαρίου 17, 2012

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο Ζύγι

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.183, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνονται μετρήσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας στις…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...