­

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Mine1

Καλώς ήρθατε στις σελίδες μου αφιερωμένες στο περιβάλλον με στόχο ένα καλύτερο αύριο.
Οι λεπτομέρειες για μένα είναι εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Οι σελίδες μου για τις Ευρωπαικές και κυπριακές περιβαλλοντικές νομοθεσίες και διάφορα άλλα σημαντικά κείμεναImage00123

Στο Blog μου θα βρειτε αναφορές για τα όσα συνέβαιναν στα 6 χρόνια που ήμουν Επίτροπος Περιβάλλοντος αλλά και νέες αναφορές.


Έρευνα - Search

Επιλογές από νομοθεσίες και κείμενα


Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /home3/theopemp/public_html/portal/modules/mod_we_ufeed_display/classes/helper.php on line 602
Χαρακτηριστικό απόσπασμα:  Άρθρο 1 Αντικείμενο1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινές τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων («οχήματα») και ανταλλακτικών, όπως διατάξεων αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης, όσον αφορά τις εκπομπές τους.2. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη συμμόρφωση εν χρήσει, την ανθεκτικότητα των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης, των συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος (OBD), τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων και την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς μη...
Περισσότερα...
Χαρακτηριστικό απόσπασμα:  1. (α) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, για την εγγραφή οχήματος εισπράττεται από τον Έφορο τέλος εγγραφής ανερχόμενο στα εκατόν πενήντα Ευρώ (€150). (β)(i) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπου VAN, ισούται με το άθροισμα των γινομένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του κάθε μέρους της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), που...
Περισσότερα...
Χαρακτηριστικό απόσπασμα:  Άρθρο 1Αντικείμενο και στόχοιΟ παρών κανονισμός καθορίζει στόχους επιδόσεων των εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το γενικότερο στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από το στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g CO2/km κατά μέσον όρο. Ορίζει επίσης την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του, και των καινοτόμων τεχνολογιών.Από το 2020 και εφεξής, ο...
Περισσότερα...
Χαρακτηριστικό απόσπασμα:  Απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2000 για την καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης των μέσων όρων των ειδικών εκπομπών CO2 από τα νέα επιβατηγά αυτοκίνηταΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,Έχοντας υπόψη:τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,την πρόταση της Επιτροπής(1),τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 9 Μαρτίου 2000,Εκτιμώντας τα ακόλουθα:(1) Ο βασικός στόχος της σύμβασης-πλαίσιο των...
Περισσότερα...
Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος 77/2010
Χαρακτηριστικό απόσπασμα:  ΠροοίμιοΓια σκοπούς εναρμόνισης και δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, με σκοπό την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη».Ερμηνεία2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:«ανώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει το επίπεδο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάτω του οποίου επιτρέπεται η χρήση συνδυασμού σταθερών μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης και/ή ενδεικτικών μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και...
Περισσότερα...
Χαρακτηριστικό απόσπασμα:  Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης από εγκαταστάσεις και βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Μέρη ΙΙΙ έως VIΙ με την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό,τη μείωση των εκπομπών καθώς και με την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις και στις βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Μέρη IIΙ έως VIΙ, οι οποίες προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν ρύπανση.(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ούτε στη δοκιμή νέων προϊόντων και διαδικασιών.5.-(1) Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου είναι ο...
Περισσότερα...

Εγγραφή στην Περιβαλλοντική ενημέρωση

­