­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
PLG_JEV_SEARCH_TITLE
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn
[Απάντηση]
Ερώτηση:
9 Μαΐου 2017

Πρόσφατα αλλά και στο παρελθόν πληροφορήθηκα ότι έχουν συμβεί δυστυχήματα με τη χρήση γεωργικών ανελκυστήρων που έχουν προκαλέσει τραυματισμούς και θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας για τη χρήση των οχημάτων αυτών.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις νομοθεσίες που διέπουν τη χρήση και τα μέτρα ασφάλειας των γεωργικών ανελκυστήρων και τους λόγους για τους οποίους εντοπίζεται δυσκολία στην εφαρμογή τους.
Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2017 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.835, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση με αριθμό 23.06.011.01.835 και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι οι γεωργικοί ελκυστήρες αποτελούν εξοπλισμό εργασίας και η χρήση τους από εργοδοτούμενα ή αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα εμπίπτει στις πρόνοιες της νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και ειδικά των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών του 2001 και 2004 (ΚΔΠ 444/2002 και ΚΔΠ 497/2004).
2. Όταν ο ελκυστήρας χρησιμοποιείται από εργοδοτούμενο πρόσωπο, ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε ο εξοπλισμός αυτός να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς τον σκοπό αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργοδοτουμένων κατά τη χρήση του. Τα μέτρα αυτά πρέπει να καθορίζονται με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων και να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους μέσω του συστήματος διαχείρισης των κινδύνων που κάθε εργοδότης πρέπει να διαθέτει και να εφαρμόζει.
3. Παρά το γεγονός ότι στους πιο πάνω ειδικούς Κανονισμούς που καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για τον εξοπλισμό εργασίας, δεν καθορίζονται με συγκεκριμένο τρόπο τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα, τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τεχνικά μέτρα, όπως συντήρηση του εξοπλισμού και περιοδικούς ελέγχους, καθώς και οργανωτικά μέτρα, όπως σωστή μέθοδο εργασίας, εκπαίδευση προσωπικού στα θέματα ασφάλειας και υγείας και χρήση του οχήματος από εκπαιδευμένο προσωπικό. Σχετική καθοδήγηση για σκοπούς διευκόλυνσης της συμμόρφωσης δίνεται στα ενημερωτικά έντυπα που εξέδωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
4. Η έγκριση και η εποπτεία της διάθεσης στην αγορά γεωργικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών ελκυστήρων, εμπίπτουν στις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 167/2013 για τον οποίο το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχει αρμοδιότητα. Αρμόδια Αρχή για την επιτήρηση της εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού έχει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
5. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας σε υποστατικά της γεωργοκτηνοτροφίας, και τη μείωση των ατυχημάτων που αφορούν στους γεωργικούς ελκυστήρες, προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Κατά τα δύο τελευταία έτη περιλήφθηκε στο ετήσιο πρόγραμμα επιθεωρήσεων και διεξάχθηκε μηνιαία εκστρατεία επιθεωρήσεων σε υποστατικά που εμπίπτουν στην οικονομική δραστηριότητα της γεωργοκτηνοτροφίας. Στόχος των εκστρατειών ήταν ο έλεγχος συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και ο καθορισμός και η εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, των προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για αποφυγή των κινδύνων που προέρχονταν από διάφορες πηγές συμπεριλαμβανομένης και της μη ασφαλούς χρήσης γεωργικού ελκυστήρα και χειροδηγούμενων σκαπτικών μηχανημάτων. Κατά τη διάρκεια των εκστρατειών οι Επιθεωρητές χρησιμοποίησαν, νομικά εργαλεία συμμόρφωσης, όπως είναι η ειδοποίηση βελτίωσης και απέστειλαν επιστολές παραβάσεων για παραβάσεις που εντοπίστηκαν. Για σκοπούς ενημέρωσης των εργοδοτών και αυτοεργοδοτουμένων για διευκόλυνση της συμμόρφωσης εκδόθηκε σχετική Ανακοίνωση και ετοιμάστηκε Ενημερωτικό Σημείωμα με τις βασικές υποχρεώσεις, τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης στα οποία επικεντρώθηκε η εκστρατεία στη γεωργοκτηνοτροφία, τα οποία αναρτήθηκαν και στην ιστοσελίδα του τμήματος. Στο εν λόγω Σημείωμα αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, οι κυριότεροι κίνδυνοι και τα μέτρα πρόληψης από τη χρήση των γεωργικών ελκυστήρων και των σκαπτικών μηχανημάτων.
(β) Εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας συμμετέχει σε διαλέξεις για θέματα ασφάλειας και υγείας σε εκπαιδευτικά προγράμματα νέων γεωργών που διοργανώνει το Τμήμα Γεωργίας.
(γ) Έχουν εκδοθεί ενημερωτικά έντυπα με τίτλους “Κυριότεροι Κίνδυνοι στις Γεωργικές Εργασίες”, “Γεωργικά Μηχανήματα-Ασφάλεια και Υγεία” και “Γεωργικές Εργασίες-Διαχείριση των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας” τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του τμήματος και διανεμήθηκαν στους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων.
(δ) Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση αρμόδιων Λειτουργών του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με εκπροσώπους των Αγροτικών Οργανώσεων, στην οποία παρουσιάστηκαν στατιστικά στοιχεία για τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, οι βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και των αυτοεργοδοτουμένων προσώπων που πηγάζουν από τις πρόνοιες της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία, καθώς και οι ενέργειες του Τμήματος σε σχέση με το εν λόγω θέμα.
(ε) Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας με το Τμήμα Γεωργίας έγινε εισήγηση όπως συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ποσό για την επιδότηση αγοράς νέων γεωργικών ελκυστήρων με ασφαλιστικές διατάξεις, όπως καμπίνες ή ράβδους ασφαλείας, καθώς και ποσό για την επιδότηση αγοράς καμπίνας ή ράβδου ασφαλείας για εγκατάσταση σε υφιστάμενους γεωργικούς ελκυστήρες. Οι δράσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.»

ΝΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.01.835(2)

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­