­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ρύπανση της Θάλασσας - ΕΕ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να ενσωματωθούν τα διεθνή πρότυπα για τη ρύπανση από τα πλοία στην κοινοτική νομοθεσία και να διασφαλισθεί ότι επιβάλλονται οι ενδεδειγμένες κυρώσεις στα πρόσωπα που ευθύνονται για απορρίψεις, όπως ορίζει το άρθρο 8, ώστε να βελτιωθεί η ναυτική ασφάλεια και να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση από τα πλοία.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα κατά της ρύπανσης από τα πλοία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
1. ως «Marpol 73/78» νοούνται η διεθνής σύμβαση του 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και το πρωτόκολλό της του 1978, στην ενημερωμένη της έκδοση,
2. ως «ρυπογόνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που ορίζονται στα παραρτήματα I (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες που μεταφέρονται χύδην) της Marpol 73/78,

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Τροποποιήσεις στην οδηγία 2005/35/ΕΚ
Η οδηγία 2005/35/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) ο τίτλος αντικαθίσταται ως εξής:
2) το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να ενσωματωθούν τα διεθνή πρότυπα για τη ρύπανση από τα πλοία στο κοινοτικό δίκαιο και να διασφαλισθεί ότι επιβάλλονται οι ενδεδειγμένες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια στη ναυτιλία και να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προξενούν τα πλοία.»·
3) στο άρθρο 2, προστίθεται το ακόλουθο σημείο: Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Οι πράξεις, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα προσαρμόζονται, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, στην απόφαση 1999/468/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ.
Άρθρο 2
Οι αναφορές στις διατάξεις των πράξεων, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα, νοούνται ως αναφορές στις εν λόγω διατάξεις, όπως προσαρμόζονται με τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2008. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας που διέπει την ασφάλεια στη ναυτιλία, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τους όρους διαβίωσης και εργασίας στα πλοία:

α) με την προσθήκη μνείας της COSS·

β) με την επίσπευση της επικαιροποίησης και της διευκόλυνσης της τροποποίησης της νομοθεσίας αυτής βάσει των εξελίξεων στο πλαίσιο των διεθνών νομοθετημάτων που ισχύουν στον τομέα ασφαλείας στη ναυτιλία, πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία και των όρων διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας 93/75/EΟΚ

Η οδηγία 93/75/EΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως: Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισμό της απόρριψης στη θάλασσα, ιδίως δε της παράνομης απόρριψης, αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία που χρησιμοποιούν τους λιμένες της Κοινότητας, με τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:

α) σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε λιμένα κράτους μέλους, πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία, και

β) σε όλους τους λιμένες των κρατών μελών, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου α). Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας επί του θέματος, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη, να υπογράψουν ή να επικυρώσουν τη σύμβαση καυσίμων δεξαμενής πλοίων, ή να προσχωρήσουν στη σύμβαση αυτή, προς το συμφέρον της Κοινότητας και υπό τους όρους που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα.

2. Το κείμενο της σύμβασης καυσίμων δεξαμενής πλοίων επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

3. Στην παρούσα απόφαση, ως "κράτος μέλος" νοούνται όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Δανία. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιωθεί η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 2 και διέπει την ασφάλεια στη ναυτιλία, την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και τους όρους διαβίωσης και εργασίας στα πλοία:

α) με τη σύσταση μιας και μόνον Επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία, ονομαζόμενης στο εξής "COSS", που θα συγκεντρώνει τα καθήκοντα των επιτροπών που έχουν συσταθεί κατ' εφαρμογή της κοινοτικής ναυτιλιακής νομοθεσίας και οι οποίες αντικαθίστανται από τον παρόντα κανονισμό·

Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­