­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ανακύκλωση - ΕΕ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία ορίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και με τον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συμβάλλοντας έτσι στη αειφόρο ανάπτυξη.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) ως εξής:
α) από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 Αυγούστου 2018 (μεταβατική περίοδος), υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στον ΗΗΕ που υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι·
β) από τις 15 Αυγούστου 2018, σε όλο τον ΗΗΕ, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4. Όλος ο ΗΗΕ κατατάσσεται στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ. Το παράρτημα ΙV περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ (ανοικτός κατάλογος).

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1

Η εξαγωγή προς τις χώρες που αναγράφονται στο παράρτημα Α, αποβλήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 και αναφέρονται στο παράρτημα Α, απαγορεύεται.

Άρθρο 2

Η διαδικασία ελέγχου που θεσπίστηκε στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 εφαρμόζεται στις εξαγωγές προς τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρημα Β του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τις κατηγορίες αποβλήτων που προορίζονται αποκλειστικά για ανάκτηση και οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93.

Άρθρο 3 Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πίνακες για το σύστημα βάσεων δεδομένων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
Άρθρο 2
1. Επιπλέον των σχετικών ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) ως «σύμμεικτη συσκευασία» νοείται η συσκευασία που αποτελείται από διαφορετικά υλικά, τα οποία δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν με το χέρι, και από τα οποία κανένα δεν ξεπερνά συγκεκριμένο ποσοστό κατά βάρος·
β) ως «παραγόμενα απορρίμματα συσκευασίας» νοείται η ποσότητα των συσκευασιών που μετατρέπονται, εντός της επικράτειας δεδομένου κράτους μέλους, σε απορρίμματα κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), αφού χρησιμοποιηθούν για να περικλείσουν, να προστατεύσουν και να εξασφαλίσουν το χειρισμό, την παράδοση και την εμφάνιση των προϊόντων·
γ) ως «ανακτηθέντα απορρίμματα συσκευασίας» νοούνται οι ποσότητες των απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται στο κράτος μέλος και που ανακτώνται, ανεξάρτητα αν τα απορρίμματα συσκευασίας ανακτώνται εντός του κράτους μέλους, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας· Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση που εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, αποσκοπεί στον καθορισμό διακριτικών αρίθμησης και συντομογραφιών στα οποία στηρίζεται το σύστημα αναγνώρισης, υποδεικνύοντας το είδος του ή των υλικών συσκευασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί και καθορίζοντας τα υλικά που αποτελούν αντικείμενο του συστήματος αναγνώρισης.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

- οι ορισμοί του άρθρου 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ εφαρμόζονται όπου είναι κατάλληλοι, Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Image00163

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πίνακες για το σύστημα βάσεων δεδομένων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
Άρθρο 3
1. Τα δεδομένα για το σύνολο των συσκευασιών καλύπτουν όλες τις συσκευασίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
Ειδικότερα για υλικά που παράγονται σε μικρότερες ποσότητες και για εκείνα που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες και περιγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 7.
2. Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά όταν διατίθενται για πρώτη φορά μαζί με τα προϊόντα τα οποία περικλείουν, προστατεύουν, και των οποίων εξασφαλίζουν το χειρισμό, την παράδοση και την εμφάνιση.
Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Στόχοι

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, ως πρώτη προτεραιότητα, η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE), και επιπλέον η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση. Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδείγματος χάριν, παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, και ιδίως των φορέων που σχετίζονται άμεσα με την επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας με τον όρο "χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια" νοείται κάθε χρησιμοποιημένο ημίρευστο ή ρευστό προϊόν που συντίθεται εν όλω ή εν μέρει από ορυκτό ή συνθετικό ορυκτέλαιο, περιλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαμενών, των μιγμάτων ελαίου και ύδατος και των γαλακτωμάτων.

Άρθρο 2

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της αβλαβούς συλλογής και διαθέσεως των χρησιμποιημένων ορυκτελαίων.

Άρθρο 3

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιηθεί, όσο είναι δυνατόν, η διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων με επαναχρησιμοποίηση (αναγέννηση ή καύση για άλλους σκοπούς εκτός από την καταστροφή).

Άρθρο 4 Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο σημείο 1 του άρθρου 3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:"Ο ορισμός της 'συσκευασίας' βασίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα κριτήρια, επεξηγηματικά παραδείγματα της εφαρμογής των οποίων είναι τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι αντικείμενα.

i) Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείμενα που πληρούν τον ανωτέρω ορισμό, με την επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις οποίες μπορεί επίσης να επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος, και είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

ii) Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική λειτουργία.

iii) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν συσκευαστική λειτουργία θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις γυάλινες συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, και αποβλέπει στον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους δεν εφαρμόζονται για επίπεδα συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.


Άρθρο 3

Οι γυάλινες συσκευασίες επιτρέπεται να υπερβαίνουν, μετά τις 30 Ιουνίου 2001, το όριο των 100 ppm κατά βάρος που ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όταν τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Κατά τη διαδικασία παραγωγής δεν πρέπει να γίνεται σκόπιμη χρήση μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου ή εξασθενούς χρωμίου. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, ανεξάρτητα από το σχήμα, τον όγκο, το βάρος, τη σύνθεση του υλικού ή τη χρήση τους. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδηγιών 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ.
2. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται:
α) σε εξοπλισμό που έχει σχέση με την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας των κρατών μελών, σε όπλα, πυρομαχικά και πολεμικό υλικό, εξαιρουμένων των προϊόντων που δεν προορίζονται για συγκεκριμένους στρατιωτικούς σκοπούς·
β) σε εξοπλισμό που προορίζεται για διαστημική χρήση.

Άρθρο 4 Απαγορεύσεις

1. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/53/ΕΚ, τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά:
α) όλων των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, είτε είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές είτε όχι, που περιέχουν άνω του 0,0005 % υδράργυρο κατά βάρος, και
β) των φορητών ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένοι σε συσκευές, που περιέχουν άνω του 0,002 % κάδμιο κατά βάρος. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I της οδηγίας 94/62/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3 Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Στόχοι 1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που αφορούν τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, προκειμένου, αφενός, να προληφθούν και να μειωθούν οι επιπτώσεις τους επί του περιβάλλοντος όλων των κρατών μελών καθώς και των τρίτων χωρών, εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και, αφετέρου, να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν εμπόδια στο εμπόριο καθώς και στρεβλώσεις και περιορισμοί του ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας.

2. Για το σκοπό αυτό η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν, κατά πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και, ως περαιτέρω θεμελιώδεις αρχές, στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές ανάκτησης των απορριμμάτων συσκευασίας και, ως εκ τούτου, στη μείωση της τελικής διάθεσης των απορριμμάτων αυτών.

Άρθρο 2 Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Οι πράξεις των οποίων ο κατάλογος αναφέρεται στο παράρτημα προσαρμόζονται, σύμφωνα με το εν λόγω παράρτημα, στην απόφαση 1999/468/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ.
Άρθρο 2
Οι αναφορές στις διατάξεις των πράξεων που περιλαμβάνουν τα παραρτήματα θεωρείται ότι αφορούν τις εν λόγω διατάξεις, όπως προσαρμόζονται από τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Στρασβούργο, 11 Μαρτίου 2009. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανακύκλωσης για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 2 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) ως «διαδικασία ανακύκλωσης» νοείται κάθε δραστηριότητα εκ επανεπεξεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, που πραγματοποιείται για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, νικελίου-καδμίου και άλλων τύπων, και έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή εξερχόμενων κλασμάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία ανακύκλωσης δεν περιλαμβάνει την επιλογή ή/και την προετοιμασία για την ανακύκλωση/διάθεση και μπορεί να διεξάγεται σε μία μόνο ή σε πολλές εγκαταστάσεις.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1
Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ:
«11.
Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της συνθήκης προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 δύνανται να αναβάλουν την επίτευξη των στόχων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, στοιχεία β), δ) και ε), έως την ημερομηνία της επιλογής τους, η οποία δεν θα είναι μεταγενέστερη από την 31η Δεκεμβρίου 2012 για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία· την 31η Δεκεμβρίου 2013 για τη Μάλτα· την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την Πολωνία και την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τη Λετονία.»
Άρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2006. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός
Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η πρόληψη, η μείωση, η ελαχιστοποίηση και, στο μέτρο του εφικτού, η εξάλειψη ατυχημάτων, τραυματισμών και άλλων δυσμενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που οφείλονται στην ανακύκλωση πλοίων. O παρών κανονισμός επιδιώκει να ενισχύσει την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ένωσης, κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του πλοίου και, συγκεκριμένα, εξασφαλίζει ότι τα επικίνδυνα υλικά από την ανακύκλωση του πλοίου υπόκεινται σε διαχείριση φιλική προς το περιβάλλον.
Δια του παρόντος κανονισμού τίθενται επίσης κανόνες για την ορθή διαχείριση επικίνδυνων υλικών επί των πλοίων.
Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί επίσης στη διευκόλυνση της επικύρωσης της Διεθνούς σύμβασης του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς υγιή ανακύκλωση πλοίων, 2009 («σύμβαση του Χονγκ Κονγκ»). Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­