­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ανακύκλωση - Κύπρος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στον παρόντα Νόμο εκτός εάν προκύπτει αντίθετη έννοια από το κείμενο-
«ανάκτηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
«ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει τη χρησιμοποίηση καυσίμων αποβλήτων συσκευασίας ως μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος·
«ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας·
«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
«απόβλητο συσκευασίας» σημαίνει κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας το οποίο ορίζεται ως απόβλητο εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής·
«Απόφαση 97/129/ΕΚ» σημαίνει την Απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­