­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - ΕΕ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:


Άρθρο 1
Στο παράρτημα II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ η πέμπτη περίπτωση των «Σημειώσεων» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«—
Ανταλλακτικά που έχουν διατεθεί στην αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2003 και χρησιμοποιούνται για οχήματα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2003 εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) (3).
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2005.
Για την Επιτροπή
Σταύρος ΔΉΜΑΣ
Μέλος της Επιτροπής 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν διατίθεται στην αγορά μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2005 κάδμιο σε συσσωρευτές ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο πλαίσιο της συνολικής περιβαλλοντικής εκτίμησης που ήδη διενεργήθηκε, η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναλύει την προοδευτική αντικατάσταση του καδμίου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διατηρηθεί η διάθεση ηλεκτρικών οχημάτων. Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει και θα δημοσιεύσει τα πορίσματά της το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και, ενδεχομένως, εάν αυτό αποδειχθεί δικαιολογημένο από τα αποτελέσματα της ανάλυσης, να υποβάλει πρόταση για παράταση της προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/53/EΚ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2002.

Για την Επιτροπή

Margot Wallström

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34.

(2) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.

(3) ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Σημειώσεις:

- Είναι ανεκτή τιμή συγκέντρωσης μολύβδου, εξασθενούς χρωμίου και υδραργύρου έως 0,1 % κατά βάρος και ανά ομοιογενές υλικό, καθώς και καδμίου έως 0,01 %, κατά βάρος ανά ομοιογενές υλικό, υπό τον όρο ότι οι ουσίες αυτές δεν έχουν προστεθεί σκοπίμως(1).

- Είναι επίσης ανεκτή τιμή συγκέντρωσης μολύβδου έως 0,4 % στο αλουμίνιο, υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκοπίμως(2).

- Έως την 1η Ιουλίου 2007 είναι ανεκτή τιμή συγκέντρωσης μολύβδου έως 0,4 % στο χαλκό που προορίζεται για υλικά τριβής των επενδύσεων πέδησης, υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί σκοπίμως(3).

- Η επαναχρησιμοποίηση μερών οχημάτων τα οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά την καταληκτική ημερομηνία της εξαίρεσης επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς, δεδομένου ότι δεν καλύπτεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).

- Μέχρι την 1η Ιουλίου 2007 ισχύουν οι ίδιες εξαιρέσεις για νέα ανταλλακτικά που προορίζονται για την επιδιόρθωση(4) μερών οχημάτων τα οποία εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α).

(1) "Προστεθεί σκοπίμως" σημαίνει "εσκεμμένως χρησιμοποιηθεί κατά την παρασκευή υλικού ή κατασκευαστικού στοιχείου όταν είναι επιθυμητή η συνεχής ύπαρξή του ώστε να προσδίδεται στο τελικό προϊόν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, εμφάνιση ή ποιότητα". Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών για την παραγωγή νέων προϊόντων, μέρος των οποίων προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά που περιέχουν ορισμένα ποσοστά των εν λόγω μετάλλων, δεν θεωρείται ως σκόπιμη προσθήκη.

(2) Βλέπε υποσημείωση 1.

(3) Βλέπε υποσημείωση 1.

(4) Η ρήτρα αυτή ισχύει για τα ανταλλακτικά που προορίζονται για την συνήθη συντήρηση οχημάτων και όχι για συστατικά μέρη. Δεν ισχύει για βαρίδια ζυγοστάθμισης, ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικά οχήματα και για επενδύσεις πέδησης, επειδή τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία καλύπτονται από ιδιαίτερες καταχωρήσεις."

 

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 200/53/ΕΚ, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού, χρησιμοποιούν την ονοματολογία των προτύπων ISO για την κωδικοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών που αναφέρεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης για την επισήμανση και την αναγνώριση των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών οχημάτων.

Άρθρο 2

Δύο έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης και βάσει της πρακτικής πείρας στην ανακύκλωση και ανάκτηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, η παρούσα απόφαση θα επανεξεταστεί προκειμένου να θεσπιστούν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, πρότυπα κωδικοποίησης των κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών για άλλα υλικά. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα μέτρα τα οποία αποσκοπούν, ως πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα και, επιπροσθέτως, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των προς τη διάθεση αποβλήτων, καθώς και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των οχημάτων και κυρίως των φορέων που συμμετέχουν άμεσα στην επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

νται αναγνωρίσιμα με άλλα κατάλληλα μέσα.

γ) Η Επιτροπή τροποποιεί για πρώτη φορά το παράρτημα ΙΙ, το αργότερο στις 21 Οκτωβρίου 2001. Πάντως, καμία από τις απαριθμούμενες εξαιρέσεις δεν διαγράφεται από το παράρτημα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Άρθρο 5 Συλλογή

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι: Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­