­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ασφάλεια και Υγεία - ΕΕ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, με στόχο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις μονάδες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:
α) στρατιωτικές μονάδες, εγκαταστάσεις ή αποθήκες·

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Directive 75/324/EEC provides for the classification of aerosol dispensers as ‘non-flammable’, ‘flammable’ or ‘extremely flammable’, according to the classification criteria provided for in its Annex. Where an aerosol dispenser is classified as ‘flammable’ or ‘extremely flammable’, it must bear the flame symbol and the safety phrases S2 and S16 provided for in Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances (2).

Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­