­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Θόρυβος - ΕΕ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Στόχοι

Οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι:

α) ο καθορισμός κανόνων εφαρμοζομένων στην Κοινότητα που θα διευκολύνουν την καθιέρωση ομοιογενών λειτουργικών περιορισμών στο επίπεδο των αερολιμένων, ούτως ώστε να περιοριστεί, ή να μειωθεί, ο αριθμός των ατόμων που υποφέρουν από τις βλαβερές συνέπειες του θορύβου,

β) η δημιουργία πλαισίου που να κατοχυρώνει τις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς,

γ) η προώθηση μιας ανάπτυξης του αερολιμενικού δυναμικού η οποία να σέβεται το περιβάλλον,

δ) η διευκόλυνση της επίτευξης καθορισμένων στόχων περιστολής των θορύβων σε επίπεδο κάθε αερολιμένος,

ε) η παροχή της δυνατότητας επιλογής μεταξύ των διαθέσιμων μέτρων, με σκοπό να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος για το περιβάλλον με το μικρότερο κόστος.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Στόχοι

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισμό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσμενών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης, από έκθεση στον περιβάλλοντα θόρυβο. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται προοδευτικά οι ακόλουθες δράσεις:

α) προσδιορισμός της έκθεσης στον περιβάλλοντα θόρυβο με χαρτογράφηση θορύβου, σύμφωνα με κοινές στα κράτη μέλη μεθόδους αξιολόγησης·

β) μέριμνα ώστε να είναι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τον περιβάλλοντα θόρυβο και τις επιδράσεις του·

γ) θέσπιση σχεδίων δράσης από τα κράτη μέλη, βασισμένων στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης του θορύβου, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό του περιβάλλοντος θορύβου όπου χρειάζεται, και ιδίως όπου τα επίπεδα έκθεσης μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, καθώς και τη διαφύλαξη της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος όπου είναι καλή.

2. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει επίσης στην παροχή βάσης για την ανάπτυξη κοινοτικών μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου που εκπέμπουν οι μείζονες πηγές, και ιδίως τα τροχοφόρα οχήματα, ο σιδηρόδρομος και η σχετική υποδομή, τα αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιομηχανικός εξοπλισμός και τα κινητά μηχανήματα. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο στις στις 18 Ιουλίου 2006, κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις. Στις προτάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της έκθεσης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Το παράρτημα II της οδηγίας 2002/49/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3 Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ, το κείμενο του σημείου 5.2.2.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.2,3 // «5.2.2.1 // Οριακές τιμές

// // Το ηχητικό επίπεδο που μετράται σύμφωνα με τα σημεία 5.2.2.2 έως 5.2.2.5 του παρόντος παραρτήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

1.2.3 // // // // // Κατηγορίες οχημάτων

// Οριακές

τιμές Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά τα πρότυπα εκπομπής θορύβου, τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τη σήμανση, τον τεχνικό φάκελο και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το θόρυβο που εκπέμπεται στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η οδηγία θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προστατεύοντας παράλληλα την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­