­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Φύση και Βιοποικιλότητα - ΕΕ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Έντυπα
1. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις άδειες εισαγωγής, τις άδειες εξαγωγής, τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής, τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω εγγράφων είναι σύμφωνα, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση, προς τα υποδείγματα του παραρτήματος I.
2. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τις γνωστοποιήσεις εισαγωγής είναι σύμφωνα, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση, με το υπόδειγμα του παραρτήματος II και μπορεί να περιέχουν αύξοντα αριθμό.
3. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τα πιστοποιητικά των περιοδευουσών εκθέσεων και τις αιτήσεις για έκδοση των εν λόγω εγγράφων είναι σύμφωνα, εκτός από τα σημεία που προορίζονται για εθνική χρήση, προς τα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙΙ.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Οι αρμόδιες αρχές που έχουν ορισθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 90/220/ΕΟΚ, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το πρότυπο σχέδιο για τη σύνοψη του φακέλου γνωστοποίησης που βρίσκεται στο παράρτημα, όταν αποστέλλουν στην Επιτροπή τη σύνοψη κάθε γνωστοποίησης που έλαβαν σύμφωνα με το μέρος Γ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 1992. Για την Επιτροπή
Carlo RIPA DI MEANA
Μέλος της Επιτροπής
(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΨΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΓΤΟ)
σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο προορίζεται ως πρότυπο σχέδιο για τη σύνοψη του φακέλου γνωστοποίησης που θα υποβάλλεται στην Επιτροπή για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ (μέρος Γ άρθρο 12.3 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ) και δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Τα παραρτήματα της απόφασης 91/596/ΕΟΚ, αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
Μέλος της Επιτροπής
(1) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5. 1990, σ. 15.
(2) ΕΕ αριθ. L 322 της 22. 11. 1991, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ) (κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ)
Εισαγωγή Το παρόν υπόδειγμα περίληψης της γνωστοποίησης για την ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων ανώτερων φυτών καταρτίστηκε για τους σκοπούς και κατ' εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 30 Ιουνίου 1994. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 15 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από τις 30 Ιουλίου 1997. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 1997. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

(α) «Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (EΕ L 106, 17.4.2001, σ. 1-39),

(β) «Οδηγία 97/35/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 1997 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον» (ΕΕ L 169, 27.6.1997, σ. 72-73),

(γ) «Οδηγία 94/15/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1994 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον» (ΕΕ L 131, 1.6.1996, σ. 59), Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
α) "διατήρηση": ένα σύνολο μέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών αγρίας χλωρίδας και πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση όπως ορίζεται στα στοιχεία ε) και θ)·
β) "φυσικοί οικότοποι": οι χερσαίες περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν στα βιολογικά και μη βιολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους, είτε είναι εξ ολοκλήρου φυσικές είτε ημιφυσικές·
γ) "φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφέροντος": οι οικότοποι οι οποίοι στο έδαφος το οριζόμενο από το άρθρο 2:
i) διατρέχουν κίνδυνο να εξαφανισθούν από την περιοχή της φυσικής τους κατανομής
ή
ii) έχουν περιορισμένη περιοχή φυσικής κατανομής λόγω της μειώσεώς τους ή λόγω του ότι η περιοχή τους, εκ της φύσεώς της, είναι περιορισμένη Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ο παρών κανονισμός καθιερώνει πλαίσιο για την ιχνηλασιμότητα προϊόντων που αποτελούνται από ή περιέχουν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), και τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ, με στόχο τη διευκόλυνση της επακριβούς επισήμανσης, της παρακολούθησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και, κατά περίπτωση, στην υγεία, και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων διαχείρισης των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης, αν χρειάζεται, της απόσυρσης προϊόντων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια διάθεσης στην αγορά για:

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Στόχοι

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, και με την επιφύλαξη της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση κοινού συστήματος κοινοποίησης και πληροφόρησης για τις διασυνοριακές διακινήσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) και η διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του πρωτοκόλλου εξ ονόματος της Κοινότητας, προκειμένου να συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας για την ασφαλή μεταφορά, το χειρισμό και τη χρήση ΓΤΟ που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις διασυνοριακές διακινήσεις όλων των ΓΤΟ που ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αντικαθίστανται από το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις απαραίτητες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1997 και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διατάξεις που θεσπίζουν σχετικά να περιέχουν ή να συνοδεύονται από παραπομπή στην παρούσα οδηγία κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την εν λόγω αναφορά αποφασίζονται από τα κράτη μέλη. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος κατά:

- τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον για σκοπούς διαφορετικούς από τη διάθεση στην αγορά εντός της Κοινότητας,

- τη διάθεση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην αγορά ως προϊόντων ή εντός προϊόντων εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 4 Γενικές υποχρεώσεις

1. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα προκειμένου να αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να οφείλονται στη σκόπιμη ελευθέρωση ή τη διάθεση ΓΤΟ στην αγορά. Η σκόπιμη ελευθέρωση ή η διάθεση ΓΤΟ στην αγορά επιτρέπεται μόνον σύμφωνα με το μέρος Β ή το μέρος Γ, αντίστοιχα.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός παρέχει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής με παράλληλη εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και προστασία των συμφερόντων τους.
Ο παρών κανονισμός ορίζει κοινούς στόχους και αρχές προς υποστήριξη των κανόνων που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού σχετικά με:
α) όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής βιολογικών προϊόντων και τους σχετικούς ελέγχους·
β) τη χρήση, στην επισήμανση και στη διαφήμιση, ενδείξεων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή.
2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας, εάν τα προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά ή προορίζονται να διατεθούν στην αγορά:
α) ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα·
β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα· Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, είναι:

α) να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

β) να θεσπίσει κοινοτικές διαδικασίες για την έγκριση και την εποπτεία των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών·

γ) να θεσπίσει διατάξεις για την επισήμανση των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού: Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
α) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Η οδηγία 2001/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 26α προστίθεται η εξής παράγραφος:
«1α. Από τις 3 Απριλίου 2017 τα κράτη μέλη στα οποία καλλιεργούνται ΓΤΟ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε μεθοριακές περιοχές της επικράτειάς τους με σκοπό να αποφευχθεί ενδεχόμενη διασυνοριακή μόλυνση σε γειτονικά κράτη μέλη στα οποία είναι απαγορευμένη η καλλιέργεια αυτών των ΓΤΟ, εκτός εάν τα μέτρα αυτά είναι περιττά λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων γεωγραφικών συνθηκών. Τα μέτρα αυτά ανακοινώνονται στην Επιτροπή.»
.
2) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
«Άρθρο 26β
Καλλιέργεια
1. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης ενός συγκεκριμένου ΓΤΟ ή κατά τη διάρκεια της ανανέωσης μιας συγκατάθεσης/έγκρισης, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει να αναπροσαρμοστεί το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της γραπτής συγκατάθεσης ή έγκρισης, ώστε να αποκλεισθεί από την καλλιέργεια το σύνολο ή τμήμα της επικράτειας αυτού του κράτους μέλους. Το αίτημα αυτό ανακοινώνεται στην Επιτροπή εντός 45 το αργότερο ημερών από την ημερομηνία της κυκλοφορίας της έκθεσης αξιολόγησης βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας ή από την παραλαβή της γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλείας Τροφίμων βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 6 και του άρθρου 18 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η Επιτροπή υποβάλλει αμελλητί το αίτημα του κράτους μέλους στον κοινοποιούντα/αιτούντα και στα άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα το αίτημα. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τις εισαγωγές συμμορφούμενων προϊόντων και για τις εισαγωγές προϊόντων που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις, όπως προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
Κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

Άρθρο 3 Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης
1. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την κατάρτιση και την τροποποίηση του καταλόγου καθορίζονται στα άρθρα 4, 16 και 17 του παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 4 και του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού. Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­