­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Χρήση γης, παράκτια και έδαφος - Κύπρος

Beach1Παροχή υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών (ΟΔΠΠ) για την περίοδο 2018-2028
Αριθμός Διαγωνισμού: ΤΠ 13/2015
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020) κατά 75% (εβδομήντα πέντε της εκατό) και από εθνικούς πόρους κατά 25% (είκοσι πέντε της εκατό)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που εδρεύει στη 1498 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22408900, Τηλεομ.: +357 22774945, Ηλεκτρονική διεύθυνση: director@environment.moa.gov.cy.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Παροχή Υπηρεσιών για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών για την περίοδο 2018-2028, που εντάσσονται στην κατηγορία 90713000 – Υπηρεσίες παροχής συμβούλων για περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Προϋπολογισμός Σύμβασης Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Eρμηνεία
2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·
"αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
"αρχή τοπικής διοίκησης" σημαίνει συμβούλιο δήμου ή κοινοτικό συμβούλιο·
"γεωλογικός σχηματισμός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
"δέσμευση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
"δημόσιο έργο" σημαίνει έργο που εκτελείται από κρατική υπηρεσία.
“εγκατάσταση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 2002·
"Επιτροπή" σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου·
"έργο" σημαίνει έργο που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία έργων του Πρώτου Παραρτήματος ή του Δεύτερου Παραρτήματος και αφορά την υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων που αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον ή το τοπίο, συμπεριλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων·
“κοινό” σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα·

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:
«Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων».

Ερμηνεία.
2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.·
«αρμόδια αρχή» σημαίνει κάθε δημόσια επιχείρηση, αρχή που καθιδρύεται με βάση νόμο, κρατική υπηρεσία, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμό δημόσιου δικαίου ο οποίος έχει αρμοδιότητα για ετοιμασία ή ανάθεση για ετοιμασία ή έγκριση σχεδίου και/ ή προγράμματος και δύναται να περιλαμβάνει υπουργό.·
«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο.·
«δημόσιες επιχειρήσεις» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2(1) των περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών Νόμων του 2003 και 2004.· Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Προοίμιο
Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 13, παράγραφος 10 και με το Παράρτημα IV, σημείο 12 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)»,

Σκοπός
3. –(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η λήψη των αναγκαίων μέτρων για επίτευξη ή και διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος το αργότερο ως το έτος 2020.

(2) Προς επίτευξη του σκοπού αυτού θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί θαλάσσια στρατηγική, η οποία:

(α) εξασφαλίζει την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προλαμβάνει την υποβάθμισή του ή, αν είναι εφικτό, αποκαθιστά τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε περιοχές όπου αυτά έχουν επηρεαστεί αρνητικά· Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ερμηνεία
2. Στο Νόμο αυτό-

“καθορισμένο” σημαίνει καθορισμένο με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου.

“λέμβος” περιλαμβάνει μαούνα, φορτηγίδα, ή άλλο ανοικτό ή μερικώς καλυμμένο σκάφος.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να παρέχει άδεια λέμβων
3. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό, να παρέχει άδεια σε λέμβους για να δρομολογούνται με ενοίκιο εντός των ορίων οποιουδήποτε λιμανιού, στην Κύπρο, και οποιαδήποτε τέτοια άδεια δύναται, αν το Υπουργικό Συμβούλιο διατάξει, να παραχωρείται από το Διευθυντή του Λιμανιού ή από τέτοιο άλλο πρόσωπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει.

Όροι άδειας
4. Οποιαδήποτε άδεια βάσει του άρθρου 3 δύναται να παραχωρείται με τέτοιο τίμημα, με τέτοιους όρους, και σε τέτοιο τύπο, και να υπόκειται σε ανάκληση ή αναστολή σε τέτοιες περιστάσεις, και γενικά να αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο όπως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να καθορίζει, τηρουμένων των ακολούθων: Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Έννοια “μεταλλείου” και “λατομείου”
3.-(1) Στο Νόμο αυτό η φράση “μεταλλείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται για το σκοπό ή σε σχέση με λήψη στο σύνολο ή ουσιαστικά διά μέσου της απασχόλησης προσώπων κάτω από το έδαφος, μεταλλευμάτων (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή σε εναιώρηση) ή προϊόντων μεταλλευμάτων.

(2) Στο Νόμο αυτό η φράση “λατομείο” σημαίνει εκσκαφή ή σύστημα εκσκαφών που γίνονται προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λήψη λατομικών υλικών (είτε στη φυσική τους κατάσταση είτε σε διάλυση ή εναιώρηση) ή προϊόντα λατομικών υλικών, που δεν είναι ούτε μεταλλείο ούτε απλά φρέαρ ή γεώτρηση ή συνδυασμός φρέατος και γεώτρησης.

(3) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού-

(α) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα μεταλλείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται με τους αεραγωγούς ή τις εξόδους του μεταλλείου το οποίο κατέχεται μαζί με το μεταλλείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του μεταλλείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή απομάκρυνση από το μεταλλείο των μεταλλευμάτων ή των προϊόντων του που λήφθηκαν από το μεταλλείο ή την απομάκρυνση από το μεταλλείο των απορριμμάτων αυτού· και

(β) θεωρείται ότι αποτελεί τμήμα λατομείου τόσο μέρος της επιφάνειας (περιλαμβανόμενων κτιρίων, κατασκευών και έργων πάνω σε αυτή) που περιβάλλει ή εφάπτεται στο λατομείο το οποίο κατέχεται μαζί με το λατομείο προς το σκοπό ή σε σχέση με τη λειτουργία του λατομείου, την επεξεργασία, παρασκευή προς πώληση, κατανάλωση ή χρήση, αποθήκευση ή μετακίνηση από το λατομείο των λατομικών υλικών ή των προϊόντων τους που λήφθηκαν από το λατομείο ή την απομάκρυνση από το λατομείο των απορριμμάτων αυτού: Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να χορηγεί άδεια
3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το Υπουργικό Συμβούλιο, όταν ικανοποιείται ότι για την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση των λατομικών υλικών και την ενθάρρυνση της κατασκευής σκυροκονιάματος στη Δημοκρατία, είναι επιθυμητό να παράσχει ειδικές διευκολύνσεις και συγκεκριμένα επαρκή εξασφάλιση της θέσης ώστε να προσελκύει μεγάλα κεφάλαια και πείρα σε εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, χωρίς τα οποία οι πιο πάνω σκοποί δεν δύνανται να επιτευχθούν, δύναται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε προσώπου που ικανοποιεί το Υπουργικό Συμβούλιο ότι διαθέτει το απαιτούμενο κεφάλαιο και πείρα σε τεχνικά θέματα, να χορηγήσει στο πρόσωπο αυτό άδεια (η οποία στο εξής αναφέρεται ως “η άδεια”) με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, με την πληρωμή τέτοιων τελών και για τέτοια περίοδο που δεν υπερβαίνει τα ενενήντα εννέα έτη, όπως θεωρεί ορθό-

(α) να κατασκευάζει σκυροκονίαμα, υποπροϊόντα και παρεμφερή προϊόντα σκυροκονιάματος·

(β) να ιδρύει, εξοπλίζει, διατηρεί και λειτουργεί εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις για την κατασκευή σκυροκονιάματος και τέτοιων υποπροϊόντων και παρεμφερών προϊόντων και να διεξάγει όλες τις συναφείς εργασίες·

(γ) να ερευνά και λατομεύει οποιαδήποτε λατομικά υλικά εντός της περιοχής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια·

(δ) να φορτώνει, μεταφέρει, αποθηκεύει, συσκευάζει, φορτώνει σε πλοίο, διανέμει και πωλεί σκυροκονίαμα και οποιαδήποτε τέτοια υποπροϊόντα ή παρεμφερή προϊόντα· Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συvoπτικός τίτλoς
2. Ερμηvεία
3. Η αvέγερση, κλπ. απoβάθρας χωρίς άδεια απαγoρεύεται
3Α. Αvέγερση, κλπ., απoβαθρώv εvτός περιoχής λιμαvιoύ
4. Διαδικασία όσov αφoρά υφιστάμεvες απoβάθρες
5. Απoμάκρυvση απoβάθρας όταv δεv υπάρχει συμμόρφωση με τo άρθρo 4
6. Στoιχειoθέτηση από τov ιδιoκτήτη αξίωσης δικαιώματoς για απoβάθρα
7. Απoτυχία τoυ ιδιoκτήτη όπως στoιχειoθετήσει αξίωση για απoβάθρα Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 ΠΡΟΣΩΡIΝΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΚΑI ΕΤΟIΜΑΣIΑ ΣΧΕΔIΟΥ ΓIΑ ΤΗ ΔIΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Πρoκαταρκτική συvέλευση και πρoσωριvή επιτρoπή
3.-(1) Είvαι vόμιμo για τov Έπαρχo, αv φαvεί σε αυτόv επιθυμητό ότι μέτρα διατηρήσεως τoυ εδάφoυς πρέπει vα εφαρμoστoύv σε oπoιαδήπoτε περιoχή, vα συγκαλεί πρoκαταρκτική συvέλευση τέτoιωv πρoσώπωv όπως δύvαvται εκ πρώτης όψεως vα φαvoύv σε αυτόv ότι είvαι ιδιoκτήτες εvτός της περιoχής η oπoία πιθαvόv vα επηρεαστεί από τέτoια μέτρα (πoυ στo εξής αvαφέρεται ως "η επηρεαζόμεvη περιoχή"), και τέτoια πρόσωπα, αv απoφασίσoυv με τov τρόπo αυτό, vα διoρίσoυv μεταξύ τoυς πρoσωριvή επιτρoπή από όχι λιγότερα τωv τριώv και όχι περισσότερα τωv πέvτε πρoσώπωv (πoυ στo εξής αvαφέρovται ως "η Πρoσωριvή Επιτρoπή"), η oπoία πρoχωρεί κατά τov τρόπo πoυ πρovoείται στo εξής σε σχέση με τα μέτρα διατηρήσεως τoυ εδάφoυς εvτός της επηρεαζόμεvης περιoχής.

(2) Ο Διευθυvτής Γεωργίας είvαι o Πρόεδρoς της Πρoσωριvής Επιτρoπής. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Εξουσία Επάρχου να απαγορεύει επέμβαση στην παραλία, κλπ.
3Α. Φύλαξη, διάθεση κλπ., οχήματος, αντικειμένου κλπ., το οποίο απομακρύνθηκε και ευθύνη για σχετικές δαπάνες
4. Εξουσία αστυνομικών να σταματούν, ερευνούν, κατάσχουν και κατακρατούν μεταφορικό μέσο
5. Κατασκευάσματα στην παραλία
5Α. Εξουσία καθορισμού περιοχών στις οποίες απαγορεύεται ανέγερση οικοδομών
5Β. Αντικείμενα και παιγνίδια στην παραλία

Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­