­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Αέρια από εξοπλισμό - ΕΕ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Η μορφή της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2007. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1

Για τις κοινοποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, τα κράτη μέλη θα κάνουν χρήση των ακόλουθων μορφών κοινοποίησης:
1. για το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, τον εξοπλισμό κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, της μορφής κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·
2. για τα μόνιμης εγκατάστασης συστήματα πυροπροστασίας και τους πυροσβεστήρες, της μορφής κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού·
3. για τις συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως, της μορφής κοινοποίησης που ορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού· Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση του προσωπικού που προβαίνει σε ανάκτηση, από εξοπλισμό, ορισμένων διαλυτών που έχουν ως βάση φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2 Πιστοποίηση μελών του προσωπικού

1. Το προσωπικό που ασκεί τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατά την έννοια του άρθρου 4.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για μέγιστη χρονική περίοδο 1 έτους στα μέλη του προσωπικού που έχουν εγγραφεί σε κύκλο μαθημάτων ο οποίος αποβλέπει στην απόκτηση πιστοποιητικού, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω μέλη ασκούν τη δραστηριότητα υπό την εποπτεία προσώπου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται, για χρονική περίοδο η οποία δεν λήγει μετά από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, στα μέλη του προσωπικού που ασκούν τη δραστηριότητα που προβλέπεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η συγκράτηση, η πρόληψη και η συνακόλουθη μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν στο πρωτόκολλο του Κιότο. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του εν λόγω πρωτοκόλλου. Το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει κατάλογο των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που εμπίπτουν επί του παρόντος στον παρόντα κανονισμό, καθώς και τα αντίστοιχα δυναμικά θέρμανσης του πλανήτη. Βάσει των αναθεωρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου του Κιότο και τις οποίες αποδέχονται η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, το παράρτημα Ι μπορεί να αναθεωρείται και, ενδεχομένως, να καθίσταται επίκαιρο.
Ο παρών κανονισμός πραγματεύεται τη συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου του παραρτήματος Ι· την επισήμανση και τη διάθεση προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν τα αέρια αυτά· την κοινοποίηση πληροφοριών για τα αέρια αυτά· τον έλεγχο των χρήσεων του άρθρου 8 και τις απαγορεύσεις διάθεσης στην αγορά των προϊόντων και του εξοπλισμού του άρθρου 9 και του παραρτήματος II· καθώς και την κατάρτιση και την πιστοποίηση του προσωπικού και των εταιρειών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των οδηγιών 75/442/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ, 2000/53/ΕΚ και 2002/96/ΕΚ. 

Άρθρο 3 Συγκράτηση
1. Οι χειριστές των ακόλουθων σταθερών εφαρμογών: εξοπλισμός ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κυκλωμάτων τους, καθώς και συστήματα πυροπροστασίας, που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου του παραρτήματος Ι, χρησιμοποιώντας όλα τα μέτρα που είναι τεχνικώς εφικτά και δεν συνεπάγονται δυσανάλογο κόστος:
α) προλαμβάνουν τη διαρροή των εν λόγω αερίων, και

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Αντικείμενο
Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις για την έγκριση τύπου ΕΚ ή την εθνική έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές από συστήματα κλιματισμού που τοποθετούνται σε οχήματα και την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων αυτών. Επίσης, η παρούσα οδηγία θεσπίζει διατάξεις για την εκ των υστέρων τοποθέτηση και την επαναπλήρωση των συστημάτων αυτών.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ο παρών κανονισμός ορίζει ορισμένα μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 2006/40/ΕΚ.

Άρθρο 3 Έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να αρνηθούν, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές από συστήματα κλιματισμού, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου σε τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή σε τύπο συστήματος κλιματισμού, εάν πληροί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4 Διοικητικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας
1. Ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλει στην αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή την αίτηση για έγκριση ΕΚ τύπου συνιστώσας για ένα τύπο διαρρεόμενης συνιστώσας ή συστήματος κλιματισμού.
Η αίτηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του δελτίου πληροφοριών που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται η μορφή των προς χρήση επισημάνσεων και οι πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης που ισχύουν για τα είδη προϊόντων και εξοπλισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006.

Άρθρο 2 Απαιτήσεις επισήμανσης
1. Τα προϊόντα και ο εξοπλισμός που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό φέρουν επισήμανση η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το κείμενο «Περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καλυπτόμενα από το πρωτόκολλο του Κιότο»·
β) τις συντομογραφίες των χημικών ονομασιών των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που περιέχονται ή προβλέπονται να περιέχονται στον εξοπλισμό χρησιμοποιώντας τη συνήθη για τον εξοπλισμό ή την ουσία βιομηχανική ονοματολογία·
γ) την ποσότητα φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου, εκφρασμένη σε χιλιόγραμμα·

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός καθορίζει ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συσκευές χειρισμού και προστασίας υψηλής τάσεως καθώς και τους όρους για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών εκδιδόμενων με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, οι στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε λειτουργούντα ή προσωρινά εκτός λειτουργίας σταθερά συστήματα αποτελούμενα από ένα ή περισσότερους διασυνδεδεμένους περιέκτες, συμπεριλαμβανομένων των συναφών μερών, που είναι εγκαταστημένα για την αντιμετώπιση κινδύνου πυρκαγιάς σε καθορισμένο χώρο, εφεξής αποκαλούμενα «συστήματα πυροπροστασίας».
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου σε ποσότητα 3 kg και άνω.

Άρθρο 2 Αρχεία σχετικά με το σύστημα
1. Ο χειριστής αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, που καλούνται στο εξής «αρχεία σχετικά με το σύστημα». Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο παρών κανονισμός:

α) καθορίζει κανόνες για τη συγκράτηση, τη χρήση, την ανάκτηση και την καταστροφή των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και για συναφή συνοδευτικά μέτρα·
β) θέτει όρους για τη διάθεση στην αγορά συγκεκριμένων προϊόντων και εξοπλισμού που περιέχουν ή των οποίων η λειτουργία βασίζεται σε φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου·
γ) επιβάλλει προϋποθέσεις για συγκεκριμένες χρήσεις φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου, και
δ)

καθιερώνει ποσοτικά όρια για τη διάθεση υδροφθορανθράκων στην αγορά.

  Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, οι στοιχειώδεις προδιαγραφές των ελέγχων για τον εντοπισμό διαρροής σε λειτουργούντα ή προσωρινά εκτός λειτουργίας σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας ο οποίος περιέχει τουλάχιστον 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε εξοπλισμό με ερμητικά σφραγισμένο σύστημα ο οποίος επισημαίνεται αναλόγως και περιέχει ποσότητα μικρότερη από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου.

Άρθρο 2 Αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό
1. Ο χειριστής αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ταχυδρομική του διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του στα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, που καλούνται στο εξής «αρχεία σχετικά με τον εξοπλισμό».

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει ελάχιστο απαιτήσεων για προγράμματα κατάρτισης προσωπικού ασχολούμενου με την ανάκτηση ορισμένων φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού μηχανοκίνητων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/40/ΕΚ καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης βεβαιώσεων κατάρτισης εκδιδόμενων με βάση τις εν λόγω απαιτήσεις.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006, όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 842/2006 όσον αφορά μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας και πυροσβεστήρες που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών εκδιδόμενων σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για προσωπικό ασχολούμενο με τις ακόλουθες εργασίες που έχουν σχέση με συστήματα πυροπροστασίας:
α) έλεγχος διαρροής για εφαρμογές στις οποίες υπεισέρχεται ποσότητα 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου ή μεγαλύτερη·

Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­