­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ποιότητα του αέρα - Κύπρος

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 8.-(1) Αναφορικά με την εισαγωγή προϊόντων ΚΟΙ εξοττλlομοιί στη Δημοκρατία από Τρίτη χώρσ, ο εισαγωγέας παρουσιάζει στις τελωνειακές αρχές βεβαίωση ή δήλωση του κατασκευαστή όTl τα συγκεκριμένα προϊόντα κω εξοπλισμός bEV περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες

9.-(1) Ιδιοκτήτης εξοπλισμού, ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΠΕρί ΣΤΕρεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού ΚΟΙ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών-
(α) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση κοιl ή εξάλειψη διαρροών ελεγχόμενων ουσιών Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Απόφαση 93/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαϊου 1993 που αφορά την προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης. του j979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, σχετικά με την καταπολέμηση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή της διαμεθοριακής μεταφοράς τους Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 «Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση για τη Μείωση της
Οξινισης, του Ευτροφισμού και του Όζοντος σε ΕπΙπεδο Εδάφους, το οποΙο έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 30 ΝοεμβρΙου 1999 και εγκρίθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την Απόφαση του ΣυμβουλΙου της 13ης lουνίου 2003 με αρ. 2003/507/ΕΚ' και Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΣ
(Νόμοι 188(1) του 2002, 53(1) το"υ 2004 και 54(1) του 2004)
Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών Υιό Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) ΚανονlσμοΙ του 2004

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι:
(α) ο καθορισμός οριακών ημών και, εφόσον απαιτείται, ορίων συναγερμού γιο τις συγκεντρώσεις δlοξlδlου του θείου, δlοξlδlου του αζώτου και οξιδίων του αζώτου, σωμαηδlων, μολύβδου, βενζολlου, μονοξιδlου 101.1 άνθρακα και όζοντος στον ωμοσφαφlκό αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επlβλαβεlς επιmώσεις στην ανθρώπινη υγεlα κοι α10 σύνολο του περιβάλλοντος
(β) η εκτΙμηση των συγκεντρώσεων δlοξlδlου του θεΙου, δlOξlδlου του αζώτου και οξlδlων του αζώτου, σωμοτlδΙων, μολύβδου, βενζολlου, μονοξlδlου του άνθρακα ΚΟΙ όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, βάσει κοινών μεθόδων ΚΟΙ κριτηρίων κοινά αποδεκτών από διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποlους συμμετέχειl η Δημοκρατία'

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 1. Οι παρόντες Κανονισμοί Θα αναφέρονται ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμούς του 2004 που στο εξής θα αναφέρονται ως "οι βασικοί κανονισμοί" και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004 και 2012.

Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2007, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 των περί Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμων του 2002 έως 2007, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990) Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ολοκληρωμένη πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης από εγκαταστάσεις και βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Μέρη ΙΙΙ έως VIΙ με την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό,
τη μείωση των εκπομπών καθώς και με την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις και στις βιομηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα Μέρη IIΙ έως VIΙ, οι οποίες προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν ρύπανση.
(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ούτε στη δοκιμή νέων προϊόντων και διαδικασιών.

5.-(1) Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και οι δύο ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο Υπουργών που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Οι παρόντες Κανονισμοί Θα αναφέρονται ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους ΑτμοσφαιΡlκούς Ρύπους) Κανονισμούς του 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί,,) και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμοί του 2004 και 2012. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2654 Κ.Δ.Π.379/2008 Αρ. 4308,17.10.2008 Αριθμός 379
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 188(1) ΤΟΥ 2002, 53(1) ΚΑΙ 54(1) ΤΟΥ 2004,
161(1) ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ 17(1) ΤΟΥ 2007)
ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ (ΑΡΣΕΝΙΚΟ, ΚΑΔΜΙΟ, ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ, ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΑΕΡΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2007 (Κ.Δ.Π. 111 ΤΟΥ 2007)
Καταρτισμός Καταλόγου Ζωνών δυνάμει του Κανονισμού.4
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται για καταρτισμό καταλόγου ζωνών σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο, Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμών του 2007 (Κ.Δ.Π. 111 του 2007), καθορίζει ότι ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα αποτελεί μία ζώνη.
Έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2008.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:Η ποιότητα του αέρα στην Κύπρο τώρα

 Προοίμιο
Για σκοπούς εναρμόνισης και δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, με σκοπό την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη».

Ερμηνεία
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

«ανώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει το επίπεδο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάτω του οποίου επιτρέπεται η χρήση συνδυασμού σταθερών μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης και/ή ενδεικτικών μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διορίζεται ως Αρχιεπιθεωρητής από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 5·

«ΑΣ10» σημαίνει τα σωματίδια που διέρχονται μέσα από επιλεκτικό με βάση το μέγεθος στόμιο, όπως αυτό ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ10, EN 12341, με αποτελεσματικότητα πενήντα τοις εκατόν (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 10 μm·

Add a comment

Publications on air quality

 • Air quality in europe 2017

  Publications Oct 11, 2017 | 02:55 am

  The Air quality in Europe report series from the EEA presents regular assessments of Europe's air pollutant emissions,concentrations and their associated impacts on health and the environment.

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2016 report

  Publications Nov 23, 2016 | 04:30 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused on the air quality state in 2014 and the development from 2000 to 2014. It reviews progress towards meeting the requirements of the air[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2015 report

  Publications Nov 30, 2015 | 03:00 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused in the state in 2013 and the development from 2004 to 2013. It reviews progress towards meeting the requirements of the air quality directives.[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2014 report

  Publications Nov 17, 2014 | 09:40 am

  This report presents an overview and analysis of air quality in Europe from 2003 to 2012. It reviews progress towards meeting the requirements of the air quality directives and gives an overview of policies and measures introduced at European level[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2013 report

  Publications Oct 14, 2013 | 09:21 am

  This report presents an overview and analysis ofair quality in Europe from 2002 to 2011. It reviews progresstowards meeting the requirements of the air qualitydirectives and gives anoverview of policies and measures introducedat European level to improve air quality andminimise[…]

  Read more...

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­