­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ποιότητα του αέρα - ΕΕ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1

Τα παραρτήματα IV και V της οδηγίας 2004/107/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2

Τα παραρτήματα I, III, VI και IX της οδηγίας 2008/50/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 3

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), ιδίως όσον αφορά τη διαπίστευση των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, και δεν προστίθεται καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση αναφορικά με τον ανωτέρω κανονισμό.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται κανόνες σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που προκαλούν οι βιομηχανικές δραστηριότητες.
Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης κανόνες για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Τα μέτρα που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία έχουν ως στόχο:
1. τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος·
2. την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στα κράτη μέλη βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων·
3. τη συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των οχλήσεων καθώς και η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων που προκύπτουν από τα εθνικά και κοινοτικά μέτρα·
4. την εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κοινό·
5. τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όταν είναι καλή, και τη βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις·
6. την προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Η προσχώρηση της Κοινότητας στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 για τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, για τη μείωση της οξίνισης, του ευτροφισμού και του όζοντος σε επίπεδο εδάφους, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να καταθέσουν το έγγραφο προσχώρησης στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3 Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Αρθρο 1

Η σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος εγκρίνονται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Τα κείμενα της σύμβασης και του πρωτοκόλλου επισυνάπτονται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα καταθέσει τις πράξεις έγκρισης της σύμβασης της Βιέννης και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ εκ μέρους της Κοινότητας στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 13 της σύμβασης της Βιέννης σε συνδυασμό με τα άρθρα 14 και 16 του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλες τις εργασίες, τις εγκαταστάσεις, τα οχήματα και τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, τη φόρτωση και τη μεταφορά βενζίνης από μια τερματική εγκατάσταση προς μια άλλη ή από μια τερματική εγκατάσταση προς ένα σταθμό διανομής.

Άρθρο 3

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης των τερματικών εγκαταστάσεων 1. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πρέπει να ανταποκρίνονται στις τεχνικές διατάξεις του παραρτήματος I.

Οι διατάξεις αυτές έχουν στόχο τη μείωση της συνολικής ετήσιας απώλειας βενζίνης που οφείλεται στη φόρτωση και την αποθήκευση, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση αποθήκευσης τερματικού σταθμού, έως κάτω από την τιμή αναφοράς-στόχου 0,01 W/W % της διακίνησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να επιβάλλουν αυστηρότερα μέτρα στο σύνολο του εδάφους τους ή σε γεωγραφικές ζώνες όπου διαπιστώνεται ότι τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία στοχεύει στην προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα πρότυπα εκπομπής και τις διαδικασίες έγκρισης τύπου για κινητήρες που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. Θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.


Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

- μη οδικό κινητό μηχάνημα οποιαδήποτε κινητή μηχανή, φορητός βιομηχανικός εξοπλισμός ή όχημα με ή και χωρίς αμάξωμα, που δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται για την οδική μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, όπου έχει εγκατασταθεί κινητήρας εσωτερικής καύσης κατά τους ορισμούς του τμήματος 1 του παραρτήματος I, Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ τουλάχιστον ίση προς 50 MW, ασχέτως του είδους του χρησιμοποιούμενου καυσίμου (στερεό, υγρό ή αέριο).

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 1990, κατάλληλα προγράμματα για την προοδευτική μείωση των συνολικών ετήσιων εκπομπών που προέρχονται από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Στα προγράμματα αυτά καθορίζονται τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και η διαδικασία της εφαρμογής τους.

2. Σύμφωνα με τα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια εκπομπών και τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης που καθορίζονται για το διοξείδιο του θείου στο παράρτημα Ι, στήλες 1 έως 6 και για τα οξείδια του αζώτου στο παράρτημα ΙΙ, στήλες 1 έως 4, έως τις ημερομηνίες που ορίζουν τα παραρτήματα αυτά, και μέχρι να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 4 οι οποίες ισχύουν επί των υφισταμένων εγκαταστάσεων. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Στόχοι
Η παρούσα οδηγία έχει τους ακόλουθους στόχους:
α) θεσπίζει τιμή στόχο για τη συγκέντρωση αρσενικού, καδμίου, νικελίου και βενζο(a)πυρενίου στον ατμοσφαιρικό αέρα ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι δυσμενείς επιδράσεις του αρσενικού, του καδμίου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον συνολικά·
β) διασφαλίζει ότι, όσον αφορά το αρσενικό, το κάδμιο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα διατηρείται εκεί όπου είναι καλή και βελτιώνεται στις υπόλοιπες περιπτώσεις·
γ) προσδιορίζει κοινές μεθόδους και κριτήρια για την εκτίμηση των συγκεντρώσεων αρσενικού, καδμίου, νικελίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και την απόθεση αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων·
δ) διασφαλίζει την επαρκή πληροφόρηση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα καθώς και την απόθεση αρσενικού, καδμίου, υδραργύρου, νικελίου και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και εξασφαλίζει ότι αυτή τίθεται στη διάθεση του κοινού. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

Η οδηγία 97/68/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 2:

α) Η όγδοη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"- 'διάθεση στην αγορά' η πράξη με την οποία ένας κινητήρας καθίσταται διαθέσιμος για πρώτη φορά στην αγορά, έναντι πληρωμής ή δωρεάν, προκειμένου να διανεμηθεί ή/και να χρησιμοποιηθεί μέσα στην Κοινότητα,".

β) Προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

"- 'κινητήρας αντικατάστασης', κάθε νεοκατασκευασμένος κινητήρας που προορίζεται για αντικατάσταση κινητήρα μηχανής, η προμήθεια του οποίου έγινε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα με στόχο τη μείωση της ποσότητας ατμών βενζίνης που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.

Άρθρο 3 Πρατήρια καυσίμων

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε νέο πρατήριο καυσίμων εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, εάν
α) η πραγματική ή η σκοπούμενη διακίνηση από αυτό υπερβαίνει τα 500 m3 ετησίως· ή

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1

1. Οι κατευθύνσεις που αφορούν την κατάρτιση των βραχυπρόθεσμων σχεδίων δράσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/3/EΚ παρατίθενται στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

2. Τα κράτη μέλη, όταν εκπονούν και εφαρμόζουν τα βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης, λαμβάνουν υπόψη τους τα σχετικά παραδείγματα μέτρων, όπως αυτά παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/3/EΚ. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 - Στόχος

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι ο περιορισμός των εκπομπών ρύπων που προκαλούν οξίνιση και ευτροφισμό και της εκπομπής προδρόμων του όζοντος προκειμένου να βελτιωθεί, στην Κοινότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από κινδύνους δυσμενών επιδράσεων από την οξίνιση, τον ευτροφισμό του εδάφους και το όζον σε επίπεδο εδάφους, και να γίνει ένα βήμα προς το μακροπρόθεσμο στόχο της μη υπέρβασης των κρίσιμων επιπέδων και φορτίων και της αποτελεσματικής προστασίας του κοινού από τους αναγνωρισμένους κινδύνους που ενέχει για την υγεία η ρύπανση της ατμόσφαιρας μέσω της θέσπισης εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών, λαμβάνοντας ως έτη αναφοράς το 2010 και το 2020, και μέσω διαδοχικών αναθεωρήσεων όπως καθορίζεται στα άρθρα 4 και 10.

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία καλύπτει τις εκπομπές, εντός της επικράτειας των κρατών μελών και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους, από όλες τις ανθρωπογενείς πηγές των ρύπων που αναφέρονται στο άρθρο 4.

Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει: Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άρθρο 1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισμό της συνολικής περιεκτικότητας πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) σε ορισμένα χρώματα και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων για την πρόληψη ή τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα που οφείλονται στη συμβολή των ΠΟΕ στο σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος.

2. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1, η παρούσα οδηγία επιφέρει την προσέγγιση των τεχνικών προδιαγραφών για ορισμένα χρώματα και βερνίκια και τα προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα προϊόντα του παραρτήματος I.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ούτε επηρεάζει τα μέτρα, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων επισήμανσης, που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο για την προστασία της υγείας των καταναλωτών και των εργαζομένων και του περιβάλλοντος της εργασίας τους.

Add a comment

Publications on air quality

 • Air quality in europe 2017

  Publications Oct 11, 2017 | 02:55 am

  The Air quality in Europe report series from the EEA presents regular assessments of Europe's air pollutant emissions,concentrations and their associated impacts on health and the environment.

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2016 report

  Publications Nov 23, 2016 | 04:30 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused on the air quality state in 2014 and the development from 2000 to 2014. It reviews progress towards meeting the requirements of the air[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2015 report

  Publications Nov 30, 2015 | 03:00 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused in the state in 2013 and the development from 2004 to 2013. It reviews progress towards meeting the requirements of the air quality directives.[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2014 report

  Publications Nov 17, 2014 | 09:40 am

  This report presents an overview and analysis of air quality in Europe from 2003 to 2012. It reviews progress towards meeting the requirements of the air quality directives and gives an overview of policies and measures introduced at European level[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2013 report

  Publications Oct 14, 2013 | 09:21 am

  This report presents an overview and analysis ofair quality in Europe from 2002 to 2011. It reviews progresstowards meeting the requirements of the air qualitydirectives and gives anoverview of policies and measures introducedat European level to improve air quality andminimise[…]

  Read more...

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­