­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ρύποι αυτοκινήτων

EULogoΗ σελίδα της Ε. Επιτροπής αναφορικά με τους ρύπους των οχημάτων είναι εδώ.
Η σύνοψη της ευρωπαικής νομοθεσίας με τίτλο "Μείωση των εκπομπών ρύπων από ελαφρά οχήματα" είναι εδώ.
Το βιβλιοπωλείο της ΕΕ - EU Bookshop - έχει διάφορες εκδόσεις για το θέμα
Η σελίδα του Ευρωπαικού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση των μεταφορών είναι εδώΗ έκδοση "Monitoring CO2 emissions from passenger cars" είναι εδώ και ανανεώνεται κάθε ένα χρόνο.


Η σελίδα του Αμερικανικού κυβερνητικού οργανισμού EPA - Environmental Protection Agency για Transportation and Air Quality περιέχει πάρα πολλές πληροφορίες για το θέμα.


Η σχετική ιστοσελίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εδώ. 

Οχήματα - ΕΕ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1 Αντικείμενο
1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινές τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων («οχήματα») και ανταλλακτικών, όπως διατάξεων αντικατάστασης για τον έλεγχο της ρύπανσης, όσον αφορά τις εκπομπές τους.
2. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες για τη συμμόρφωση εν χρήσει, την ανθεκτικότητα των διατάξεων ελέγχου της ρύπανσης, των συστημάτων διάγνωσης επί του οχήματος (OBD), τη μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμων και την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 610 kg.
2. Ύστερα από αίτηση του κατασκευαστή, η έγκριση τύπου που χορηγείται βάσει του παρόντος κανονισμού μπορεί να επεκταθεί από τα οχήματα που καλύπτονται στην παράγραφο 1 σε οχήματα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Ν1 και Ν2, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, με μάζα αναφοράς μη υπερβαίνουσα τα 2 840 kg και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και στα μέτρα εφαρμογής του. Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους επιδόσεων των εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το γενικότερο στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από το στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g CO2/km κατά μέσον όρο. Ορίζει επίσης την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του, και των καινοτόμων τεχνολογιών.

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Απόφαση αριθ. 1753/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2000 για την καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης των μέσων όρων των ειδικών εκπομπών CO2 από τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),
Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης(3), υπό το πρίσμα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 9 Μαρτίου 2000,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο βασικός στόχος της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές είναι να σταθεροποιηθούν οι συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδο τέτοιο ώστε να προλαμβάνεται επικίνδυνη ανθρωπογενής παρεμβολή στο κλιματικό σύστημα. Το πρωτόκολλο του Κιότο, επισυναπτόμενο στην ανωτέρω σύμβαση-πλαίσιο, το οποίο συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο 1997 στη διάσκεψη του Κιότο, προβλέπει τη μείωση του επιπέδου συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου.

Add a comment

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλιαστεί ότι διατίθενται στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 νέων επιβατηγών αυτοκινήτων που προορίζονται για πώληση ή για χρηματοδοτική μίσθωση στην Κοινότητα, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν την επιλογή τους ενημερωμένοι.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επικολλάται ή τοποθετείται κοντά σε κάθε νέο μοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου στο χώρο πώλησης, κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη, ετικέτα οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2 η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

Add a comment

Publications on air quality

 • Air quality in europe 2017

  Publications Oct 11, 2017 | 02:55 am

  The Air quality in Europe report series from the EEA presents regular assessments of Europe's air pollutant emissions,concentrations and their associated impacts on health and the environment.

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2016 report

  Publications Nov 23, 2016 | 04:30 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused on the air quality state in 2014 and the development from 2000 to 2014. It reviews progress towards meeting the requirements of the air[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2015 report

  Publications Nov 30, 2015 | 03:00 am

  This report presents an updated overview and analysis of air quality in Europe. It is focused in the state in 2013 and the development from 2004 to 2013. It reviews progress towards meeting the requirements of the air quality directives.[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2014 report

  Publications Nov 17, 2014 | 09:40 am

  This report presents an overview and analysis of air quality in Europe from 2003 to 2012. It reviews progress towards meeting the requirements of the air quality directives and gives an overview of policies and measures introduced at European level[…]

  Read more...
 • Air quality in Europe — 2013 report

  Publications Oct 14, 2013 | 09:21 am

  This report presents an overview and analysis ofair quality in Europe from 2002 to 2011. It reviews progresstowards meeting the requirements of the air qualitydirectives and gives anoverview of policies and measures introducedat European level to improve air quality andminimise[…]

  Read more...

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­